TAILIEUCHUNG - Cần có bước đột phá về lý luận đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa

.Thành tựu lý luận mà Đảng ta và nhân dân ta đạt được qua thực tiễn 20 năm đổi mới tập trung nổi bật ở quan điểm về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân | Cần có bước đột phá về lý luận đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa Nguồn .Thành tựu lý luận mà Đảng ta và nhân dân ta đạt được qua thực tiễn 20 năm đổi mới tập trung nổi bật ở quan điểm về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân do dân vì dân nền dân chủ hướng tới đông đảo quần chúng nhân dân đảm bảo dân chủ và phát huy quyền làm chủ của nhân dân xây dựng Đảng Cộng sản cầm quyền trong sạch vững mạnh coi đó là khâu then chốt đại đoàn kết dân tộc là động lực mạnh mẽ và quyết định thành bại của công cuộc đổi mới và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Sự xác định đúng đắn những vấn đề trên cho thấy lý luận tư duy lý luận của Đảng về chủ nghĩa xã hội thấm nhuần tính khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác-Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh đã đóng vai trò quan trọng đối với thực tiễn đổi mới làm nên những thành tựu đổi mới. Tuy nhiên còn không ít những vấn đề lý luận cả lý luận về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa liên quan tới cơ cấu kinh tế chế độ sở hữu cơ chế quản lý. cũng như lý luận về chính trị về Đảng cộng sản cầm quyền nhà nước pháp quyền hệ thống chính trị xã hội dân ta cần tiếp tục nghiên cứu để làm sáng tỏ. Sự phát triển của thực tiễn và sự nâng cao không ngừng năng lực tư duy lý luận của Đảng trình độ nhận thức của xã hội nhất là giới lý luận sẽ từng bước góp phần làm sáng tỏ và đem lại lời giải đầy đủ thấu đáo hơn những vấn đề đó. Trên tinh thần của đổi mới nhìn thẳng vào sự thật nói rõ sự thật chúng ta cần thẳng thắn nhận rõ rằng lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội như hiện nay của chúng ta vẫn chưa ngang tầm những đòi hỏi của thực tiễn cách mạng của yêu cầu phát triển và hiện đại hóa xã hội. Thành tựu của đổi mới còn có thể to lớn hơn nữa nếu lý luận đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa có những bước tiến đột phá đủ sức tạo ra một xung lực tinh thần thúc đẩy thực tiễn phát triển. Để tiếp tục đổi mới tư duy nhận thức về chủ nghĩa xã hội và .