TAILIEUCHUNG - CỐNG HIẾN CỦA PH.ĂNG-GHEN TRONG SỰ PHÁT TRIỂN LÝ LUẬN VỀ THỜI KỲ QUÁ ĐỘ VÀ CON ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN "RÚT NGẮN" Ở CÁC NƯỚC LẠC HẬU

Kỷ niệm 186 năm Ngày sinh của (28-11-1820 - 28-11-2006), nhắc lại cống hiến lớn lao của ông, nhất là những luận điểm về thời kỳ quá độ và con đường phát triển "rút ngắn" ở các nước lạc hậu, chậm phát triển là rất bổ ích và cần thiết. Xuất phát từ luận điểm của chúng ta có thể | CỐNG hiến Của TRONG Sự PHÁT TRIỂN LÝ LUẬN VỀ THỜI KỲ QUÁ ĐỘ VÀ CON ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN RÚT NGẮN Ở Các Nước lạc hậu Nguồn Kỷ niệm 186 năm Ngày sinh của 28-11-1820 - 28-11-2006 nhắc lại cống hiến lớn lao của ông nhất là những luận điểm về thời kỳ quá độ và con đường phát triển rút ngắn ở các nước lạc hậu chậm phát triển là rất bổ ích và cần thiết. Xuất phát từ luận điểm của chúng ta có thể khẳng định Đảng ta đã hoàn toàn đúng đắn sáng suốt khi chủ trương đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa gắn với phát triển kinh tế tri thức. PGS TS Đặng Hữu Toàn Cống hiến lý luận của đối với sự hình thành và phát triển chủ nghĩa Mác là hết sức lớn lao. Sự lớn lao đó đến mức như khẳng định muốn đánh giá đúng đắn những quan điểm của Mác tuyệt đối phải đọc những tác phẩm của người cùng tư tưởng và người cộng tác gần gũi nhất của Mác là Phri-đríchĂng-ghen và hơn thế chúng ta sẽ Không thể nào hiểu được chủ nghĩa Mác và trình bày đầy đủ được chủ nghĩa Mác nếu không chú ý đến toàn bộ những tác phẩm của Ăng-ghen 1 . Đúng như khẳng định trong suốt cuộc đời hoạt động lý luận của mình đã cùng với tạo nên bước ngoặt cách mạng trong lịch sử tư tưởng triết học nhân loại bằng việc xây dựng và phát triển một thế giới quan triết học mới - chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử cơ sở lý luận cho cuộc đấu tranh giải phóng của giai cấp công nhân. Đặc biệt sau khi qua đời ngày 14-3-1883 trong những năm 80 - 90 của thế kỷ XIX đã đem hết nghị lực sục sôi trí tuệ sáng suốt và trái tim nồng cháy của mình để tiếp tục sự nghiệp cách mạng mà ông và đã theo đuổi suốt đời phát triển và hoàn thiện học thuyết về chủ nghĩa xã hội khoa học phát triển điều chỉnh đề xuất đường lối chiến lược sách lược và phương pháp đấu tranh cách mạng mới cho chính đảng của giai cấp công nhân. Cống hiến lý luận của trong những vấn đề này là hết .