TAILIEUCHUNG - Tư duy về giai cấp công nhân và ĐCS

Tư duy mới về giai cấp công nhân chính là làm rõ khả năng và yêu cầu của giai cấp công nhân hiện đại; đồng thời, khẳng định tính trí tuệ, tính hiện đại của chính đảng giai cấp công nhân. Trên cơ sở nhận thức đúng bản chất và xu thế phát triển của giai cấp công nhân Việt Nam ngày nay, Đảng có chủ | TƯ DUY MỚI VỀ GIAI CẤP CÔNG NHÂN VÀ ĐẢNG CỘNG SẢN Nguồn Tư duy mới về giai cấp công nhân chính là làm rõ khả năng và yêu cầu của giai cấp công nhân hiện đại đồng thời khẳng định tính trí tuệ tính hiện đại của chính đảng giai cấp công nhân. Trên cơ sở nhận thức đúng bản chất và xu thế phát triển của giai cấp công nhân Việt Nam ngày nay Đảng có chủ trương thích hợp để tiếp tục nâng cao chất lượng giai cấp công nhân bảo đảm cho họ xứng đáng với vai trò lãnh đạo trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội hiện đại. 1 - Vận dụng chủ nghĩa duy vật lịch sử vào nghiên cứu sự hình thành và phát triển của chủ nghĩa tư bản C. Mác đã phát hiện ra vai trò lịch sử của giai cấp công nhân trong cuộc đấu tranh cách mạng xóa bỏ chế độ tư bản và xây dựng chế độ xã hội mới - xã hội xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa. Trong cuộc đấu tranh cách mạng vì sứ mệnh lịch sử đó giai cấp công nhân chuyển từ giai cấp tự mình thành giai cấp vì mình phong trào công nhân phát triển từ tự phát đến tự giác khi tổ chức ra đội tiên phong của mình - các Đảng Cộng sản có thể với những tên gọi khác nhau ở những nước khác nhau đôi khi ngay trong một nước . Thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Mười Nga đầu thế kỷ XX đã mở ra thời đại quá độ của xã hội loài người từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. Tiếp đó là sự hình thành hệ thống xã hội chủ nghĩa trên thế giới vào giữa thế kỷ XX. Hệ thống này đã ảnh hưởng tích cực đến đời sống nhân loại trong nhiều thập niên sau. Điều đó chứng minh cho phát hiện đúng đắn của về vai trò lịch sử của giai cấp công nhân. Tuy nhiên đến cuối thế kỷ XX sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở nhiều nước và sự thoái trào của cách mạng xã hội chủ nghĩa trên thế giới đã dẫn đến việc xét lại vai trò lịch sử của giai cấp công nhân và thời đại quá độ của xã hội loài người lên chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. Tôi cho rằng trong tình hình hiện nay chúng ta cần tiếp tục khẳng định luận điểm của về vai trò lịch sử của giai cấp công nhân