TAILIEUCHUNG - CƠ SỞ LÝ LUẬN ĐỂ TIẾP CẬN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Trong bài viết này, tác giả đã đưa ra năm tiêu chí để xác định bản chất của chủ nghĩa xã hội. Đó là: giải phóng lực lượng sản xuất, phát triển lực lượng sản xuất, thủ tiêu chế độ bóc lột, xoá bỏ sự phân hoá giàu – nghèo để cuối | CƠ SỞ LÝ LUẬN ĐỂ TIẾP CẬN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY Nguồn Trong bài viết này tác giả đã đưa ra năm tiêu chí để xác định bản chất của chủ nghĩa xã hội. Đó là giải phóng lực lượng sản xuất phát triển lực lượng sản xuất thủ tiêu chế độ bóc lột xoá bỏ sự phân hoá giàu nghèo để cuối cùng đạt đến đích cùng nhau giàu có. Quá độ lên chủ nghĩa xã hội chúng ta không thể không thực hiện năm tiêu chí này trong mối quan hệ hữu cơ của chúng. Đó là kết luận mà tác giả rút ra khi luận giải mối quan hệ này trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay. LÊ THANH SINH Nhân loại đã bước vào những năm cuối của thập kỷ đầu thế kỷ XXI với những thuận lợi và triển vọng tốt đẹp nhưng cũng có không ít thách thức và trở ngại cần phải vượt qua. Thế giới mà chúng ta đang sống đã có những đổi thay nhanh chóng và đứng trước hàng loạt vấn đề nan giải mang tính toàn cầu phải giải quyết như tình trạng đói nghèo ô nhiễm môi trường cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên các cuộc xung đột khu vực . Những diễn biến và thay đổi mau lẹ của thế giới đang đòi hỏi các nhà nuớc phải có cách nhìn nhận mới về vai trò của mình đưa ra được các chủ trương và giải pháp đúng hoạt động có hiệu quả bảo đảm ổn định chính trị và phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước Đảng ta hết sức chú trọng nhiệm vụ xây dựng tăng cường và kiện toàn Nhà nuớc đồng thời khẳng định rõ chủ trương tiếp tục cải cách bộ máy nhà nước xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nhằm xây dựng Nhà nước ta thật sự trong sạch vững mạnh hoạt động có hiệu quả xứng đáng là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân do nhân dân và vì nhân dân. Để thực hiện tốt vai trò của nhà nước ở Việt Nam hiện nay theo chúng tôi vẫn cần phải tiếp tục làm rõ chủ nghĩa xã hội là gì xây dựng chủ nghĩa xã hội như thế nào Trong chúng ta rất nhiều nhà khoa học vẫn còn đặt ra vấn đề này và đó không phải là vô cớ. Vì .