TAILIEUCHUNG - TỔ CHỨC KHOA HỌC LAO ĐỘNG

Tham khảo tài liệu 'tổ chức khoa học lao động', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | TỔ CHỨC KHOA HỌC LAO ĐỘNG 1. Đặc điểm lao động của cán bộ lãnh đạo doanh nghiệp - Là loại lao động trí óc có tính sáng tạo cao. - Là loại lao động tổng hợp. Nhà lãnh đạo đồng thời là Nhà quản lý chịu trách nhiệm quản lýmột khối lượng con người và của cải của xã hội. Nhà giáo dục bản thân phải nêu gương có đức độ hy sinh . Nhà chuyên môn biết giao việc đúng người có tư duy hệ thống về nghề nghiệp biết lường trước mọi biến động . Nhà hoạt động xã hội tuân thủ mọi luật lệ và quy định của xã hội . - Có ảnh hưởng tới lao động của mọi người khác trong doanh nghiệp. 2. Tổ chức khoa học lao động của người cán bộ lãnh đạo doanh nghiệp a. Khái niệm Tổ chức khoa học lao động của người cán bộ lãnh đạo doanh nghiệp là việc sắp xếp sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc của mình biết việc nào bản thân phải làm việc nào có thể ủy thác cho cấp dưới việc nào phải làm ngay việc nào có thể trì hoãn lại biết nghỉ ngơi trong quá trình làm việc để đầu óc minh mẫn và có sức làm việc lâu dài tránh sai lầm ùn việc sót việc. Biết lường hết mọi việc có thể xẩy ra trong chức trách của mình biết ước lượng thời gian cần thiết để giải quyết mỗi công việc đó. b. Phương pháp Căn cứ vào kinh nghiệm bản thân kết hợp sử dụng các phương pháp của khoa học tổ chức nhất là các phương pháp Program Evaluation and Review Technique . Với nghĩa là khoa học sắp xếp bố trí hợp lý thứ tự các công việc để tìm ra các công việc quan trọng trọng tâm cần đến mọi tiềm năng của đơn vị vào. CÁC YÊU CẦU ĐÓI VỚI CÁN BỘ QUẢN TRỊ KINH DOANH 1. Về phẩm chất chính trị 2. Về năng lực chuyên môn 3. Về năng lực tổ chức 4. Về đạo đức và tư duy trong kinh doanh Để có thể hoàn thành tốt vị trí vai trò nhiệm vụ đặt ra cho cán bộ quản trị kinh doanh thì từng loại cán bộ quản trị kinh doanh phải đạt được các yêu cầu sau 1. Về phẩm chất chính trị Như đã biết chính trị suy tới cùng là chính quyền là uy tín của chính quyền đó so với chính quyền khác đó là sự giàu có theo định hướng của mỗi nước đặt ra. Cho nên phẩm chất chính trị