TAILIEUCHUNG - TIẾP TỤC MỘT CÁCH KIÊN ĐỊNH VÀ SÁNG TẠO CON ĐƯỜNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA (Tiếp theo kỳ trước)

Hội nhập toàn cầu, vào WTO tự nó không là mục đích mà chỉ là phương tiện, điều kiện, con đường kết hợp sức mạnh dân tộc, với sức mạnh thời đại; nhất là cốt để tranh thủ lực lượng sản xuất và công nghệ hiện đại, những thành tựu mới của kinh tế tri thức nhằm xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật của chủ | TIẾP TỤC Một cách kiên định và sáng tạo con đường XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Tiếp theo kỳ trước Nguồn Hội nhập toàn cầu vào WTO tự nó không là mục đích mà chỉ là phương tiện điều kiện con đường kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại nhất là cốt để tranh thủ lực lượng sản xuất và công nghệ hiện đại những thành tựu mới của kinh tế tri thức nhằm xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội - nhiệm vụ trung tâm của cả thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. III - TIẾP TỤC ĐI CON ĐƯỜNG THỜI ĐẠI. KIÊN ĐỊNH ĐỔI MỚI SÁNG TẠO. Ý kiến phủ định thời đại chúng ta vẫn là thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới là một bước lùi về lập trường chính trị cơ bản xuất phát. Thực tế nếu vậy thì đất nước ta Đảng ta từ nay đi con đường nào đây 1 - Chuyển đổi sang con đường tư bản chủ nghĩa chăng Đã có những ý kiến như thế nhưng tuyệt đối không thể chấp nhận. Đúng là sau thảm họa sụp đổ ở Liên Xô Đông Âu chủ nghĩa tư bản căn bản chiếm lĩnh phần lớn trận địa thế giới. Nhưng vận mệnh và tiền đồ chủ nghĩa tư bản sẽ như thế nào Chủ nghĩa tư bản đã có lịch sử hơn 500 năm. Nó đã có những cống hiến cực kỳ to lớn cho loài người. Nó đã tạo ra những lực lượng sản xuất không những đồ sộ mà còn tinh xảo tinh vi những máy móc thông minh những vật liệu năng lượng kỳ diệu . Với đại công nghiệp nó đã tạo ra thị trường thế giới thay cho tình trạng biệt lập trước đó của các địa phương và dân tộc vốn tự cung tự cấp. Do xâm chiếm thuộc địa bóp nặn thị trường thế giới chủ nghĩa tư bản đã làm cho sản xuất và tiêu dùng của tất cả các nước mang tính chất thế giới. Chính chủ nghĩa tư bản đã có công làm cho lịch sử biến thành lịch sử thế giới. Nhưng đó là thế giới gì Trước Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 đó toàn thị là thế giới tư bản bao gồm các chính quốc và cả hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc. Từ sau Tháng Mười năm 1917 đến 1991 thế giới phân chia thành hai hệ thống đối lập. Sau khi Liên Xô và Đông Âu tan rã chủ nghĩa tư bản chiếm .