TAILIEUCHUNG - Những giá trị bền vững và ý nghĩa thời đại của Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản

Cách đây 160 năm, Các Mác và Phri-đrích Ăngghen, các nhà sáng lập thiên tài học thuyết chủ nghĩa cộng sản khoa học, những lãnh tụ vĩ đại và người thầy của giai cấp công nhân thế giới đã khởi thảo tác phẩm bất hủ Tuyên | Những giá trị bền vững và ý nghĩa thời đại của Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản Nguồn Cách đây 160 năm Các Mác và Phri-đrích Ângghen các nhà sáng lập thiên tài học thuyết chủ nghĩa cộng sản khoa học những lãnh tụ vĩ đại và người thầy của giai cấp công nhân thế giới đã khởi thảo tác phẩm bất hủ Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản tác phẩm phổ biến nhất có tính quốc tế nhất trong sách báo xã hội chủ nghĩa của phong trào công nhân Châu Âu giữa thế kỷ XIX. Là văn kiện có tính cương lĩnh của phong trào cộng sản Tuyên ngôn đánh dấu sự trưởng thành của chủ nghĩa Mác sau một loạt công trình tìm tòi khám phá phát hiện trước đó đánh dấu sự chuyển biến của chủ nghĩa xã hội từ không tưởng đến khoa học. Vừa là một tác phẩm lý luận vừa là một bản tuyên ngôn chính trị Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản đã trình bày cô đọng có hệ thống những vấn đề lý luận cơ bản nhất. 1. Tuyên ngôn làm rõ sự ra đời địa vị lịch sử và sự diệt vong tất yếu của chủ nghĩa tư bản. Xã hội tư bản mà điển hình nhất là ở các nước tư bản trên lục địa Châu Âu và nước Anh giữa thế kỷ XIX là một thực thể kinh tế - xã hội và một thể chế chính trị - xã hội phức tạp vừa đang định hình quyền lực thống trị trong tay giai cấp tư sản vừa đang tích tụ những mâu thuẫn gay gắt giữa hai giai cấp đối kháng Tư sản và vô sản. Đây là biểu hiện về một xã hội của mâu thuẫn giữa LLSX và QHSX trong lòng xã hội TBCN. Trong sự phong phú của các mô hình xã hội các quan hệ kinh tế chính trị xã hội thời ấy Mác và Ăngghen nhận rõ sự ra đời của hình thái kinh tế xã hội tư bản chủ nghĩa như một tất yếu từ trong lòng xã hội phong kiến đã tan rã. Bằng sự phân tích khách quan khoa học Mác và Ăngghen đã khẳng định tính cách mạng tiến bộ hợp quy luật của sự ra đời của chủ nghĩa tư bản mà sự khởi đầu là từ sự phát triển của đại công nghiệp. Nhờ sử dụng máy móc hiện đại cải tiến kỹ thuật và tổ chức sản xuất thúc đẩy cạnh tranh tự do mở rộng thị trường. xã hội tư bản đã tạo ra một khối lượng tư liệu sản xuất và tư liệu sinh hoạt khổng lồ. Guồng