TAILIEUCHUNG - Tutorials Vbook v0.1-Thủ Thuật UDS part 208

Tham khảo tài liệu 'tutorials vbook thuật uds part 208', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | BitDefender 9 - Vietnamese Edition Diệt Virus Chống thư rác Thiết lập tường lửa với BitDefender 9 - Vietnamese Edition 1 Đăc điểm của phiên bản Việt hóa này Tỷ lệ việt hóa 98 đã việt hóa phần trợ giúp -- Thế thôi 2 Môt số hình ảnh BitDetender 9 Phiên bàn cao cấp - Việt hóa bòi Doremon20042005@ Chong líirus 0 Tính năng chóng virus đa bi vó hiệu hóa Chống virus Trong phần này chứa các thông tin quan trọng nhât về tính năng chóng virus. Chống thư rác Thiết lập hảĩ vệ P Quét các thư gũi tới B Quét các file gũi đi ÊỊ Scan accessed files Cao cẩp Quản lý Registry 0 Hiện cảnh báo khi phát hiện virus Cao cap Tường lửa Cập nhật Thong kê Thư được quét cuối cùng Tong số thư đã được quét Tong Sũ thư rác File được quét cuối cùng. Tong Số các file bị nhiễm virus ũ Tính năng chổng virus cũa BitDefender bảo vệ máy của bạn bằng cách quét các thư gửi đi và gửi đến các file download và truy cập. không c mail 0 dã nhiễm c program files xnview I Thong kê chi tiềt i Registry control cảnh báo chù bạn khi có chương trình nào đó đang có thay 001 registry để chạy khi khởi động. Hầu hết các loạt virus đều Cũ gắng thay đồi registry vì vậy bạn chỉ cho phép các chương trình tin cậy. Tro giúp BitDefender 9 Phiên bàn cao cắp Việt hóa bòi Doremon2ữ042005tQyahoocom Cách ly 0M L-tíũ Bàu vú Quét Virus Liclì trình TÓngqưét Chống WUS Tướng lira cãp nhịrt Chống ĩhựrảc Pt Tính nänrj chổng Ulms tja t i gô hieu tióa Th let láp bảo vê 0 C uét các thu gủi tái 0 Ghiẽt cãcise gùi đi 0 Scan accessed Ides Cao cấp Ẹ3 Quản lý Registry Cạc cáp V 13 Hiện cinh báo ktv prãt htện wrus IIIIHIIIIIIIIIIIHIIIItilllllrlllllHIIIIHIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIilllllLIIIIIHIIIIFIIIIIIRIIIIIIIIIIIHIIIIilllllHIIIliilllllHIIIIISIIIiraillllllllllHIIIIHIIIIHIIIIHIIIIIHIIIIIIIIIIHIIIIt Tháng kê Thu đuọc quét CHS cùng. Tong só Ihưđã được quét Tồng Su Ihưrác File đươc quét cuối cùng Tổng số CSC file bi nhiễm yius 0 klìông 0 mail 0 đã nhiêm tVoựani lilesV oviewVnvieu hi ĩhồng kẽ chiliét Chúng VIru Trong phàn náy chứa các .