TAILIEUCHUNG - Chuẩn mực kiểm toán - Đợt 1

Tài liệu tham khảo quyết định của Bộ trưởng Bộ tài chính số 120/1999/QĐ-BTC ngày 27 tháng 9 năm 1999 về việc ban hành và công bố chuẩn mực kiểm toán Việt Nam | Cung cấp bởi kiemtoan . QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 120 1999 QĐ-BTC NGÀY 27 THÁNG 9 Năm 1999 VỀ VIỆC BAN HANH VÀ CÔNG BỐ 4 CHUẨN MựC kiểm toán việt nam BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH - Căn cứ Nghị định số 15 CP ngày 2 3 1993 của Chính phủ về Nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ cơ quan ngang Bộ - Căn cứ Nghị định số 178 CP ngày 28 10 1994 của Chính phủ về Nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Tài chính - Căn cứ Nghị định số 07 CP ngày 29 1 1994 của Chính phủ ban hành Quy chế kiểm toán độc lập trong nền kinh tế quốc dân Để đáp ứng yêu cầu đổi mới cơ chế quản lý kinh tế tài chính nâng cao chất lượng của kiểm toán độc lập trong nền kinh tế quốc dân Kiểm tra kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán độc lập lành mạnh hoá thông tin tài chính trong nền kinh tế quốc dân Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán Chánh Văn phòng Bộ Tài chính QUYẾT ĐỊNH Điều 1 Ban hành bốn 04 chuẩn mực kiểm toán Việt Nam có số hiệu và tên gọi sau đây 1. Chuẩn mực số 200 Mục tiêu và nguyên tắc cơ bản chi phối kiểm toán báo cáo tài chính 2. Chuẩn mực số 210 Hợp đồng kiểm toán 3. Chuẩn mực số 230 Hồ sơ kiểm toán 4. Chuẩn mực số 700 Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính. Điều 2 Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam được ban hành kèm theo Quyết định này áp dụng đối với hoạt động kiểm toán độc lập các báo cáo tài chính. Dịch vụ kiểm toán độc lập các thông tin tài chính khác và dịch vụ liên quan của Công ty kiểm toán được áp dụng theo quy định cụ thể của từng chuẩn mực. Điều 3 Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Cung cấp bởi kiemtoan . Điều 4 Các Công ty kiểm toán và kiểm toán viên hoạt động hợp pháp tại Việt Nam có trách nhiệm triển khai thực hiện chuẩn mực kiểm toán Việt Nam trong hoạt động của mỗi Công ty. Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán Chánh văn phòng Bộ và Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn kiểm tra và thi hành Quyết định này. 2 Cung cấp bởi kiemtoan . HỆ THỐNG CHUẨN MỰC kiểm

TỪ KHÓA LIÊN QUAN