TAILIEUCHUNG - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 04-01:2010/BNNPTNT

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 04-01:2010/BNNPTNT quy định thành phần, nội dung lập Báo cáo đầu tư xây dựng công trình (gọi tắt là Báo cáo đầu tư), Dự án đầu tư xây dựng công trình (gọi tắt là Dự án đầu tư), Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình (gọi tắt là Báo cáo Kinh tế kỹ thuật) các dự án thủy lợi. Khi nghiên cứu lập Báo cáo đầu tư/Dự án đầu tư/Báo cáo Kinh tế kỹ thuật, ngoài việc phải tuân thủ theo các quy định của Quy chuẩn này còn phải tuân thủ các quy định bắt buộc trong các Luật hiện hành, các dự án thủy lợi có liên quan đến nguồn vốn ODA còn phải tuân theo các nội dung, yêu cầu của Nhà tài trợ. . | Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 04-01 2010 BNNPTNT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 04-01 2010 BNNPTNT THÀNH PHẦN NỘI DUNG LẬP BÁO CÁO ĐẦU TƯ DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT CÁC DỰ ÁN THUỶ LỢI National technical regulation On Work and Content Requirements for establishing Investment Report Investment Project and Economic - Technical Report of Water Resources Development Projects LỜI NÓI ĐẦU QCVN 04-01 2010 BNNPTNT do Tổng Cục Thuỷ lợi soạn thảo Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường trình duyệt và được ban hành theo Thông tư số 42 2010 TT-BNNPTNT ngày 6 tháng 7 năm 2010 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn. MỤC LỤC On Work and Content Requirements for establishing Investment Report Investment Project and Economic - Technical Report of Water Resources Development LỜI NÓI ĐẦU. 3 1. Phần qui định chung. 3 Phạm vi áp dụng. 3 Đối tượng áp dụng. 3 Giải thích từ ngữ. 3 Qui định về nội dung các loại báo cáo .5 2. Phần qui định về kỹ thuật. 5 Thành phần nội dung lập Báo cáo đầu tư .5 Thành phần nội dung lập Dự án đầu tư .13 . Thành phần nội dung lập Báo cáo kinh tế - kỹ Lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình phải đạt được các yêu cầu chủ yếu sau 24 3. Qui định về quản lý. 27 QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA THÀNH PHẦN NỘI DUNG LẬP BÁO CÁO ĐẦU TƯ DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT CÁC DỰ ÁN THUỶ LỢI National technical regulation On Work and Content Requirements for establishing Investment Report Investment Project and Economic - Technical Report of Water Resources Development Projects 1. Phần qui định chung Phạm vi áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật này quy định thành phần nội dung lập Báo cáo đầu tư xây dựng công trình gọi tắt là Báo cáo đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình gọi tắt là Dự án đầu tư Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình gọi tắt là Báo cáo Kinh tế kỹ thuật các dự án thủy lợi. Khi nghiên cứu lập Báo cáo đầu tư Dự án đầu tư Báo cáo Kinh tế kỹ thuật ngoài việc phải tuân thủ theo các

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.