TAILIEUCHUNG - QCVN 01-75:2011/BNNPTNT

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 01-75:2011/BNNPTNT VỀ KHẢO NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH THỎ GIỐNG National technical regulation on experiment, testing breeding rabbits Lời nói đầu QCVN 01 - 75: 2011/BNNPTNT do Cục Chăn nuôi biên soạn, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường trình duyệt, và được ban hành theo Thông tư số 72 /TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 10 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. | QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 01-75 2011 BNNPTNT VỀ KHẢO NGHIỆM KIỂM ĐỊNH THỎ GIỐNG National technical regulation on experiment testing breeding rabbits Lời nói đầu QCVN 01 - 75 2011 BNNPTNT do Cục Chăn nuôi biên soạn Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường trình duyệt và được ban hành theo Thông tư số 72 TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 10 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. I. QUY ĐỊNH CHUNG . Phạm vi điều chỉnh Quy chuẩn này quy định về khảo nghiệm kiểm định thỏ giống. . Đối tượng áp dụng Quy chuẩn này áp dụng đối với các cơ quan tổ chức cá nhân có hoạt động liên quan đến khảo nghiệm kiểm định thỏ giống tại Việt Nam. . Giải thích từ ngữ Trong Quy chuẩn này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau . Khảo nghiệm thỏ giống là việc chăm sóc nuôi dưỡng theo dõi trong điều kiện và thời gian nhất định thỏ giống mới nhập khẩu lần đầu hoặc thỏ giống mới được tạo ra trong nước nhằm xác định tính khác biệt tính ổn định tính đồng nhất về năng suất chất lượng của giống đó. . Kiểm định thỏ giống là việc kiểm tra đánh giá lại năng suất chất lượng của thỏ giống sau khi đưa ra sản xuất. II. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT . Quy định lấy mẫu Tiến hành chọn mẫu ngẫu nhiên trong toàn đàn giống. . Đối với khảo nghiệm kiểm định thỏ cái giống a Khảo nghiệm Số lượng thỏ cái giống cần cho khảo nghiệm không ít hơn 30 con trong trường hợp số lượng nhỏ hơn 30 con thì tiến hành khảo nghiệm trên toàn đàn b Kiểm định - Số lượng thỏ hậu bị trong đó khoảng 50 thỏ đực và 50 thỏ cái cần cho kiểm định không ít hơn 30 con và không lớn hơn 60 con. - Số lượng thỏ được sinh ra từ đàn cái giống để mổ khảo sát tối thiểu là 03 con cho mỗi tính biệt chưa được vỗ béo ở thời điểm 4 tháng tuổi. . Đối với khảo nghiệm kiểm định thỏ đực giống - Số lượng thỏ đực giống cần cho khảo nghiệm kiểm định không ít hơn 10 con - Số lượng thỏ cái sử dụng để phối giống bằng nhảy trực tiếp không ít hơn 10 con đối với mỗi thỏ đực giống. . Thời gian địa điểm khảo nghiệm kiểm định . Thời gian khảo

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.