TAILIEUCHUNG - Một số động từ đặc biệt (need, dare, to be, get) –phần 1

Động từ đi sau need chỉ ở dạng nguyên thể khi chủ ngữ là một vật thể sống: My friend needs to learn Spanish. He will need to drive alone tonight. John needs to paint his house. | Một số động từ đặc biệt need dare to be get -phần 1 7. Một số động từ đặc biệt need dare to be get Need Need dùng như một động từ thường a Động từ đi sau need chỉ ở dạng nguyên thể khi chủ ngữ là một vật thể sống My friend needs to learn Spanish. He will need to drive alone tonight. John needs to paint his house. b Động từ đi sau need phải ở dạng verb-ing hoặc dạng bị động nếu chủ ngữ không phải là vật thể sống. The grass needs cutting OR The grass needs to be cut. The telivision needs repairing OR The TV needs to be repaired. Your thesis needs rewriting OR Your thesis needs to be rewritten. Chú ý need noun to be in need of noun Jill is in need of money. Jill needs money. The roof is in need of repair. The roof needs repairing. Want và Require cũng đôi khi được dùng theo mẫu câu này nhưng không phổ biến Your hair wants cutting All cars require servicing regularly Need dùng như một trợ động từ Chỉ dùng ở thể nghi vấn hoặc phủ định thời hiện tại. Ngôi thứ ba số ít không có s tận cùng. Không dùng với trợ động từ to do. Sau need trợ động từ là một động từ bỏ to We needn t reserve seats - there will be plenty of rooms. Need I fill out the form . Thường dùng sau các từ như if whether only scarcely hardly no one I wonder if I need fill out the form. This is the only form you need fill .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN