TAILIEUCHUNG - Tăng cường công tác quản lý chất lượng đào tạo tại trường Đại học Ngoại thương thông qua áp dụng mô hình thẻ điểm cân bằng (BSC)

Nội dung của bài viết gồm 4 phần: thứ nhất xem xét sự cần thiết của việc ứng dụng mô hình thẻ điểm cân bằng BSC trong quản lý chất lượng đào tạo; thứ hai là phương pháp triển khai mô hình thẻ điểm cân bằng BSC; thứ ba là triển khai mô hình BSC tại trường Đại học Ngoại thương nhằm tăng cường công tác quản lý chất lượng đào tạo, phần cuối một số kiến nghị đề xuất giải pháp để triển khai ứng dụng BSC tại Đại học Ngoại thương. | GIÁO DỤC VÀ BÀO TẠO TÀNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẨT LƯỢNG ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG ỌẠI HỌC HGOẠỊITHƯOHG THÕNG QUA ÁP DỤHG MÔ HÌNH THẺ ĐIỂM CÂH BÁNG BSCỈ Dương Thị Hoài Nhung Tóm tắt Trong những năm gần đây tại Việt Nam có sự cạnh tranh lớn giữa các trường đại học nhằm cung cap dịch vụ đào tạo chat lượng cao để vươn tới tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế đã dẫn tới một nhu cầu cap thiết trong việc đánh giá và cải thiện hoạt động đào tạo mang định hướng khách hàng. Trường Đại học Ngoại thương với mục tiêu chiến lược 2020 và tầm nhìn 2030 phẩn đẩu trở thành trường đại học trọng điểm quốc gia được công nhận là một trong những trường đại học hàng đầu của Việt Nam về chất lượng và danh tiếng và nằm trong nhóm 100 trường đại học hàng đầu của khu vực Đại học Ngoại thương 2009 cũng không nằm ngoài mong muốn tìm ra giải pháp quản lỷ theo mô hĩnh và tiêu chỉ cụ thế để nâng cao chat lượng đào tạo của trường. Yêu cầu này lại càng cap thiết khỉ trường Đại học Ngoại thương là một trong số ít những trường đầu tiên tại Việt Nam thực hiện thí điếm tự chủ về tài chính. Từ một vẩn đề đặt ra cho nhà trường tác giả xỉn đưa ra đề xuất ứng dụng mô hĩnh thẻ điểm cân bằng BSC tại trường Đại học Ngoại thương nhằm nâng cao công tác quản lỷ chat lượng đào tạo đại học. Nội dung của bài viết gồm 4 phần thứ nhất xem xét sự cần thiết của việc ứng dụng mô hình thẻ điếm cân bằng BSC trong quản lỷ chất lượng đào tạo thứ hai là phương pháp triển khai mô hĩnh thẻ điểm cân bằng BSC thứ ba là triển khai mô hình BSC tại trường Đại học Ngoại thương nhằm tăng cường công tác quản lý chất lượng đào tạo phần cuối một số kiến nghị đề xuất giải pháp để trỉến khai ứng dụng BSC tại Đại học Ngoại thương. Từ khóa Thẻ điếm cân bang Balanced Scorecard - BSC quản lý chất lượng đào tạo đào tạo đại học. Mã số . Ngày nhận bài 12 11 2014. Ngày hoàn thành biên tập 23 04 2015. Ngày duyệt đăng 23 04 2015. 1. Đặt vấn đề Trong thế giới cạnh trạnh mang tính toàn cầu hiện nay việc cung cấp dịch vụ chất lượng cao là chìa khóa then

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.