TAILIEUCHUNG - Nghị định số 45/1998/NĐ-CP

Nghị định số 45/1998/NĐ-CP về việc quy định chi tiết về chuyển giao công nghệ do Chính Phủ ban hành | CHÍNH PHỦ Số 45 1998 NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 01 tháng 7 năm 1998 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 45 1998 NĐ-CP NGÀY 01 THÁNG 7 NĂM 1998QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992 Căn cứ Bộ Luật dân sự ngày 28 tháng 10 năm 1995 Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường NGHỊ ĐỊNH Chương 1 CÁC QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng 1. Nghị định này quy định chi tiết về chuyển giao công nghệ nhằm hướng dẫn thi hành các quy định tại Chương III phần thứ sáu của Bộ Luật dân sự được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 28 tháng 10 năm 1995. 2. Các quy định về chuyển giao công nghệ trong Bộ Luật dân sự và Nghị định này được áp dụng đối với a Việc chuyển giao công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam b Chuyển giao công nghệ trong các dự án đầu tư nước ngoài dưới dạng góp vốn bằng giá trị công nghệ hoặc mua công nghệ trên cơ sở Hợp đồng c Chuyển giao công nghệ trong nước có tính chất thương mại giữa các Bên tham gia Hợp đồng d Chuyển giao công nghệ từ Việt Nam ra nước ngoài. 3. Phần chuyển giao công nghệ trong Hợp đồng nhập thiết bị hoặc Hợp đồng chuyển giao công nghệ kèm theo Hợp đồng nhập thiết bị phải tuân theo Nghị định này. 4. Việc chuyển giao công nghệ trong khuôn khổ các điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định khác với Nghị định này thì áp dụng theo các điều ước quốc tế đó. Điều 2. Giải thích thuật ngữ Trong Nghị định này các thuật ngữ được hiểu như sau 1. Chuyển giao công nghệ là hình thức mua và bán công nghệ trên cơ sở Hợp đồng chuyển giao công nghệ đã được thoả thuận phù hợp với các quy định của pháp luật. Bên bán có nghĩa vụ chuyển giao các kiến thức tổng hợp của công nghệ hoặc cung cấp các máy móc thiết bị dịch vụ đào tạo. kèm theo các kiến thức công nghệ cho bên mua và bên mua có nghĩa vụ thanh toán cho bên bán để tiếp thu sử dụng các kiến thức công nghệ đó theo các điều

TỪ KHÓA LIÊN QUAN