TAILIEUCHUNG - Biểu mẫu: " Báo cáo Nguồn vốn đầu tư"

Biểu mẫu báo cáo nguồn vốn đầu tư theo mẫu số B02- CĐT được ban hành theo quy định số 214/ 2000/ QĐ- BTC ngày 28 tháng 12 năm 2000 của Bộ tài chính. | Cơ quan cấp trên : . Mẫu số : B02-CĐT Đơn vị chủ đầu tư : (Ban hành theo quy định số 214/2000/QĐ-BTC ngày 28/12/2000 của bộ tài chính) Ban quản lý dự án : NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ Quý năm Đơn vị tính : . Nguồn vốn Số dư đầu quý Phát sinh tăng Phát sinh giảm Số dư cuối quý Quý báo cáo Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý báo cáo Luỹ kế từ khởi công đến cuối quý báo cáo Quý báo cáo Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý báo cáo Luỹ kế từ khởi công đến cuối quý báo cáo A 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Nguồn vốn ngân sách nhà nước - 2. Nguồn vốn chủ sở hữu - 3. Nguồn vốn vay - 4. Nguồn vốn khác - Tổng cộng Lập, ngày tháng năm Người lập Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên, đóng dấu) 2