TAILIEUCHUNG - Bài giảng Âm nhạc lớp 4 - Ôn Tập Bài Hát: Chúc Mừng

Hát thuộc lời ca và đúng giai điệu của bài hát. - Biết hát kết hợp vổ tay theo nhịp và tiết tấu của bài hát, hát đều giọng, to rỏ lời đúng giai điệu của bài hát. - Biết bài hát này là bài hát của nước Nga lời do nhạc sĩ Hoàng Lân viết - Đọc và ráp được lời bài TĐN số 5 | Tiết 20 Ôn Tập Bài Hát Chúc Mừng Nhạc Nga Lời Hoàng Lân Tập Đọc Nhạc TĐN Số 5 I Mục tiêu - Hát thuộc lời ca và đúng giai điệu của bài hát. - Biết hát kết hợp vổ tay theo nhịp và tiết tấu của bài hát hát đều giọng to rỏ lời đúng giai điệu của bài hát. - Biết bài hát này là bài hát của nước Nga lời do nhạc sĩ Hoàng Lân viết - Đọc và ráp được lời bài TĐN số 5 Il Chuẩn bị của giáo viên - Nhạc cụ đệm. - Băng nghe mâu. - Hát chuẩn xác bài hát. III Hoạt động dạy học chủ yếu - Ổn định tổ chức lớp nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn. - Kiểm tra bài cũ. Bài mới Hoạt Động Của Giáo Viên HĐ Của Học Sinh Hoạt động 1 Ôn tập bài hát Chủc Mừng - Giáo viên đệm đàn cho học sinh hát lại bài hát dưới nhiều hình thức. - Cho học sinh tự nhận xét - Giáo viên nhận xét - Giáo viên hỏi học sinh bài hát có tên là gì Nhạc của nước nào Lời do ai viết - Cho học sinh tự nhận xét - Giáo viên nhận xét - Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca và giai điệu của bài hát. Hoạt động 2 TĐNSố 5 Hoa Bé Ngoan - Giới thiệu bài TĐN Số 5. - Giáo viên cho học sinh tập cao độ từ 1-2 phút. - Tập tiết tấu Giáo viên ghi mâu tiết tấu lên bảng ỉ í - HS thực hiện. Hát đồng thanh Hát theo dãy Hát cá nhân. - HS nhận xét. - HS chú ý. - HS trả lời. Bài Chúc Mừng Nhạc Nga Lời Hoàng Lân - HS nhận xét - HS lắng nghe. - HS thực hiện. í i f - HS chú ý. - Giáo viên gõ mâu và yêu cầu học sinh gõ lại. - Giáo viên cho học sinh xung phong gõ lại. - HS thực hiện. - Tap đọc nhạc Giáo viên đàn mâu giai điệu cả bài. - HS thực hiện. - Giáo viên đọc mâu từng câu một và cho học sinh đọc lại - HS lắng nghe. môi câu cho học sinh đọc lại từ 2 đến 3 lần để thuộc tiết tấu. - HS thực hiện. - Sau khi tập xong giáo viên cho học sinh đọc cả bài và ghép lời bài TĐN Số 5. - Cho các tổ chuẩn bị và cử đại diện lên bảng đọc lại. - HS thực hiện. - Giáo viên nhận xét. Cũng cố dăn dò - HS thực hiện. - Cho học sinh hát lại bài hát vừa học một lần trước khi kết thúc tiết học. - Khen những em hát tốt biêu diễn tốt trong giờ học nhắc nhở những em