TAILIEUCHUNG - Dịch vụ phát triển kinh doanh

Dịch vụ phát triển kinh doanh (BDS) là một khái niệm chỉ những dịch vụ phi tài chính mà doanh nghiệp sử dụng để nâng cao hiệu quả hoạt động | Mặc dù những nguyên tắc chính để phát triển thị trường BDS đều đã được thống nhất nhưng không có một giải pháp duy nhất. Những vấn đề của thị trường BDS rất đa dạng và khác biệt với nhau, đòi hỏi những tổ chức hỗ trợ thị trường cần rất sáng tạo. Trong lĩnh vực này, ngoài các hoạt động nghiên cứu, GTZ rất tích cực trong các hoạt động nhằm dỡ bỏ những rào cản pháp lý trong thị trường BDS. Chúng tôi đã thực hiện những hoạt động này với sự hợp tác từ VCCI, CIEM, báo chí và các đối tác địa phương khác nhằm quảng bá những dịch vụ tiên tiến và chuyên nghiệp như quản lý chất lượng, đào tạo quản lý và phát triển sản phẩm mới. Hiệu quả của những hoạt động này đã được thấy rõ qua khả năng cung ứng trong những thị trường BDS cụ thể như quản lý chất lượng, cung cấp thông tin và đào tạo quản lý. Sự hợp tác chặt chẽ với các phương tiện truyền thông đại chúng và các đối tác địa phương đã giúp cho nhận thức về BDS được tăng cường và Nhà nước đã có nhiều hoạt động dỡ bỏ các rào cản pháp lý trong thị trường này. Tuy nhiên, con đường phía trước của chúng tôi vẫn còn khó khăn và chúng tôi cần làm việc nhiều hơn và sáng tạo hơn nữa. Trên con đường này, chúng tôi sẵn sàng hợp tác với các tổ chức khác nhằm thúc đẩy thị trường BDS hoạt động tốt hơn vì các DNNVV ở Việt Nam.