TAILIEUCHUNG - Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Giấy xác nhận về tình trạng hôn nhân dành cho người ở nước ngoài | ỦY BAN NHÂN DÂN Xã/phường. Huyện/quận Tỉnh/thành phố Số: UB/HT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------------------------------- GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN (Để dùng ở nước ngoài) ỦY BAN NHÂN DÂN XÁC NHẬN Ông/bà Họ và tên:Giới tính: Sinh ngày, tháng, năm//tại. Dân tộc:.Quốc tịch: Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế. SốNgày, tháng, năm cấp://. Nơi cấp:. Nơi thường trú hiện nay Nơi thường trú trước khi xuất cảnh. Trong thời gian cư trú tại địa phương từ ngày. tháng năm đến ngày. tháng năm. Tình trạng hôn nhân:. . Giấy này đượccấp dùng để và có giá trị sử dụng trong thời hạn 6 tháng, kể từ ngày cấp. . . T/M UỶ BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)