TAILIEUCHUNG - Giáo Trình Công Nghệ Phần Mềm part 5

Tham khảo tài liệu 'giáo trình công nghệ phần mềm part 5', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Thiết kế 6 Nguyễn Thanh Bình Khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Bách khoa Đại học Đà Nẵng Thiết kế o phân tích bài toán vấn đề xuất phát từ yêu cầu o mô tả một hoặc nhiều giải pháp đánh giá các giải pháp chọn giải pháp tốt nhất o ở một mức trừu tượng nhất định sử dụng các mô hình o 3 tính chất trả lời câu hỏi như thế nào mô tả chủ yếu là cấu trúc bỏ qua các chi tiết cài đặt giải pháp trừu tượng giải pháp cụ thể 2 1 Các giai đoạn thiết kế o Hoạt động thiết kế xuất hiện trong các mô hình phát triển khác nhau o Hai giai đoạn thiết kế chính Thiết kế kiến trúc phân tích giải pháp thành các thành phần định nghĩa giao diện giữa các thành phần định nghĩa phần vấn đề được giải quyết bởi mỗi thành phần có thể được thực hiện bởi nhiều mức trừu tượng Thiết kế chi tiết thiết kế thuật toán cấu trúc dữ liệu. 3 Các giai đoạn thiết kế 4 2 Các giai đoạn thiết kế O Architectural design xác định các hệ thống con O Abstract specification đặc tả các hệ thống con o Interface design mô tả giao diện các hệ thống con o Component design phân tích hệ thống con thành các thành phần o Data structure design các cấu trúc dữ liệu lưu trữ dữ liệu của bài toán o Algorithm design thiết kế thuật toán cho các hàm mô-đun 5 Tại sao phải thiết kế o có một kiến trúc tốt làm chủ được cấu trúc hệ thống chia để trị o đạt được các tiêu chuẩn chất lượng tái sử dụng dễ keỉem thử dễ bảo trì. o thiết kế hướng đến sự thay đổi design for change 6