TAILIEUCHUNG - Công văn số 3130/TCHQ-KTTT

Công văn số 3130/TCHQ-KTTT về việc khai tờ khai trị giá | BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 3130/TCHQ-KTTT V/v khai tờ khai trị giá Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2010 Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh Trả lời công văn số 914/HQHCM-TGTT ngày 8 tháng 4 năm 2010 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về việc khai báo tờ khai trị giá, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: Căn cứ quy định tại điểm 2, điểm 7 mục VIII Phần II Thông tư số 40/2008/TT-BTC ngày 21 tháng 5 năm 2008 của Bộ Tài chính. Căn cứ quy định tại khoản b điểm 1 Thông tư 163/2009/TT-BTC ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Bộ Tài chính. Yêu cầu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh: 1. Hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện khai báo tờ khai trị giá đối với hàng chuyển đổi mục đích sử dụng khác với mục đích được miễn thuế, xét miễn thuế ban đầu như sau: - Trường hợp có hợp đồng mua bán thì người khai hải quan phải khai báo tờ khai trị giá và xác định trị giá theo quy định hiện hành. - Trường hợp không có hợp đồng mua bán thì người khai hải quan không phải khai tờ khai trị giá nhưng vẫn phải khai báo trị giá trên tờ khai nhập khẩu làm cơ sở để xác định trị giá theo quy định. 2. Trường hợp cơ quan hải quan xác định trị giá tính thuế theo thẩm quyền thì sử dụng mẫu tờ khai trị giá tương ứng với phương pháp xác định trị giá sử dụng, để xác định trị giá tính thuế theo quy định. Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện./. TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK PHÓ VỤ TRƯỞNG Lưu Mạnh Tưởng

TỪ KHÓA LIÊN QUAN