TAILIEUCHUNG - Thông tư liên bộ số 99/TC-KHCNMT

Thông tư liên bộ số 99/TC-KHCNMT về việc quản lý, thu chi tài chính trong hoạt động sáng kiến và sở hữu công nghiệp do Bộ trưởng Bộ Khoa hoc, công nghệ và môi trường - Bộ Tài chính ban hành | BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG-BỘ TÀI CHÍNH Số 99 TC-KHCNMT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 02 tháng 12 năm 1993 THÔNG TƯ LIÊN BỘ SỐ 99 TC-KHCNMT NGÀY 2 12 1993 CỦA LIÊN BỘ TÀI CHÍNH - KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ THU CHI TÀI CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG SÁNG KIẾN VÀ SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP Thi hành Nghị định 84 HĐBT ngày 20 3 1990 của Hội đồng Bộ trưởng nay là Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ về sáng kiến cải tiến kỹ thuật - hợplý hoá sản xuất và sáng chế Điều lệ về nhãn hiệu hàng hoá Điều lệ về kiểu dáng công nghiệp Điều lệ về giải pháp hữu ích nhằm thi hành Pháp lệnh bảo hộ quyền sở hữu côngnghiệp Liên Bộ Tài chính - Khoa học Công nghệ và Môi trường hướng dẫn các quy định về thu chi tài chính đối với các hoạt động sáng kiến và sở hữu công nghiệp. I- QUY ĐỊNH CHUNG 1. Kinh phí cho hoạt động sáng kiến và sở hữu công nghiệp được sử dụng để chi cho các việc sau đây a Nghiên cứu tạo ra sáng kiến sáng chế giải pháp hữu ích kiểu dáng công nghiệp hay thiết kế nhãn hiệu hàng hoá b Tổ chức thực nghiệm và áp dụng sáng kiến sáng chế giải pháp hữu ích kiểu dáng công nghiệp c Trả thù lao cho tác giả sáng kiến sáng chế giải pháp hữu ích kiểu dáng công nghiệp trả tiền thưởng khuyến khích cho những người hỗ trợ tác giả và những người tham gia tổ chức áp dụng lần đầu sáng kiến sáng chế giải pháp hữu ích kiểu dáng công nghiệp e Tổ chức hoạt động sáng kiến và sở hữu công nghiệp đánh giá kết luận về sáng kiến sáng chế giải pháp hữu ích công tác thông tin tư liệu triển lãm hội nghị hội thảo hội thi tham quan khảo sát mở các lớp đào tạo nghiệp vụ về sáng kiến và sở hữu công nghiệp g Làm thủ tục đăng ký bảo hộ sáng chế giải pháp hữu ích kiểu dáng công nghiệp nhãn hiệu hàng hoá. 2. Nguồn kinh phí a Đối với các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp thì kinh phí chi cho các hoạt động sáng kiến và sở hữu công nghiệp do ngân sách Nhà nước cấp phát. b Đối với các đơn vị sản xuất kinh doanh kinh phí chi cho các hoạt động sáng .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN