TAILIEUCHUNG - Quyết định số 79/2000/QĐ-UBCK

Quyết định số 79/2000/QĐ-UBCK về việc ban hành Quy chế thành viên, niêm yết, công bố thông tin và giao dịch chứng khoán do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành | UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC Số 79 2000 QĐ-UBCK CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 29 tháng 12 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC SỐ 79ư000 QĐ-UBCK NGÀY 29 THÁNG 12 NĂM 2000 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ THÀNH VIÊN NIÊM YẾT CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC Căn cứ Nghị định số 15 CP ngày 02 tháng 3 năm 1993 của Chính phủ về nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ cơ quan ngang Bộ Căn cứ Nghị định số 75 CP ngày 28 tháng 11năm 1996 của Chính phủ về việc thành lập Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước Căn cứ Nghị định số 48 1998 NĐ-CP ngày 11tháng 7 năm 1998 của Chính phủ về chứng khoán và thị trường chứng khoán Căn cứ Quyết định số 127 1998 QĐ-TTg ngày 11 tháng 7 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trung tâm giao dịch chứng khoán Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường chứng khoán QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Thành viên niêm yết công bố thông tin và giao dịch chứng khoán. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký và thay thế Quyết định số 04 1999 QĐ-UBCK1 ngày 27 tháng 3 năm 1999 và Quyết định số 42 2000 QĐ-UBCKI ngày 12 tháng 6 năm 2000 của Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước. Điều 3. Chánh Văn phòng Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường Giám đốc Trung tâm giao dịch chứng khoán Thủ trưởng các đơn vị thuộc Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Nguyễn Đức Quang Đã ký QUY CHẾ THÀNH VIÊN NIÊM YẾT CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN Ban hành kèm theo Quyết định số 79 2000 QĐ UBCK ngày 29 12 2000 của Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước Chương 1 QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Quy chế này quy định về thành viên niêm yết công bố thông tin và giao dịch chứng khoán. Điều 2. Trong Quy chế này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau 1. Đại diện giao dịch là người được thành viên của Trung tâm giao dịch chứng khoán đề cử và được Trung tâm giao dịch .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN