TAILIEUCHUNG - Đề chính thức BDG kỳ thi tuyển sinh ĐH 2007 môn Sử khối C

Tham khảo tài liệu 'đề chính thức bdg kỳ thi tuyển sinh đh 2007 môn sử khối c', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỂ thi tuyển sinh đại học cao đang NẢM 2007 Môn LỊCH sử khối C ĐỂ CHÍNH THỨC Thời gian làm bài 180 phút không kể thời gian phát đề PHẦN CHUNG CHO TAT cả thí sinh Câu I. 2 0 điểm Phong trào yêu nước của các tầng lớp tiểu tư sản trí thức ở Việt Nam trong những năm 1919 - 1926. Câu II. 3 5 điểm Quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam được ghi nhận như thê nào trong Hiệp đinh sơ bộ 6-3-1946 Hiệp đinh Giơnevơ 21-7-1954 và Hiệp đinh Pari 27-1-1973 Khái quát quá trình đấu tranh của nhân dân ta để từng bước giành các quyền dân tộc cơ bản sau mỗi hiệp đinh trên. Câu III. 2 5 điểm Sau đại thắng mùa Xuân năm 1975 quá trình thống nhất đất nước về mặt nhà nước ở Việt Nam được thực hiện như thế nào ý nghĩa của việc hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước. PHẦN Tự chọn Thí sinh chỉ được chọn làm một trong hai câu hoặc Câu . Theo chương trình THPT không phân ban 2 0 điểm Sự sụp đổ của trật tự hai cực lanta được thể hiện như thế nào Câu . Theo chương trình THPT phân ban 2 0 điểm Trình bày những thay đổi lớn của thế giới từ sau chiến tranh lạnh . .Hết. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Họ và tên thí báo .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG