TAILIEUCHUNG - Quyết định số 256/2003/QĐ-UB

Quyết định số 256/2003/QĐ-UB về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2003 cho Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành | ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÒ CHÍ MINH Số 256 2003 QĐ-UB CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Chí Minh ngày 17 tháng 11 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ GIAO DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH NĂM 2003 CHO BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CHẾ XUẤT VÀ CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÒ CHÍ MINH Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 Căn cứ Công văn số 15 CP-KCN ngày 14 tháng 8 năm 1998 của Chính phủ về việc thực hiện thí điểm chế độ tự bảo đảm kinh phí hoạt động của Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh Căn cứ Quyết định số 100 2000 QĐ-TTG ngày 17 tháng 8 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển giao Ban Quản lý Khu công nghiệp cấp tỉnh trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương Theo Quyết định số 138 2001 QĐ-BTC ngày 19 tháng 12 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy chế tạm thời về chế độ tự bảo đảm kinh phí hoạt động của Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh Xét tờ trình số 3575 TCVG ngày 23 tháng 9 năm 2003 và Công văn số 4173 TCVG-TMDVDL của Sở Tài chính về phê duyệt dự toán năm 2003 cho Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Giao cho Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh dự toán thu chi ngân sách năm 2002 như sau Tổng số thu triệu đồng Tổng số chi triệu đồng Dự toán chi chi tiết theo mục lục ngân sách Nhà nước phụ biểu đính kèm . Điều 2. Căn cứ dự toán thu chi ngân sách năm 2003 nêu trên Trưởng Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Luật ngân sách Nhà nước. Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Giám đốc Sở Tài chính Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố Trưởng Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định Nơi nhận - Như .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN