TAILIEUCHUNG - Thỏa thuận hợp tác số 29/2004/LPQT

Thỏa thuận hợp tác số 29/2004/LPQT về trao đổi thông tin và tư vấn kỹ thuật trong lĩnh vực tư liệu và lưu trữ lịch sử giữa Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa Cu Ba | BỘ NGOẠI GIAO Số 29 2004 LPQT Hà Nội ngày 14 tháng 04 năm 2004 Thỏa thuận hợp tác về trao đổi thông tin và tư vấn kỹ thuật trong lĩnh vực tư liệu và lưu trữ lịch sử giữa Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa Cu Ba có hiệu lực ngày 29 tháng 10 năm 2003. . TL. BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO KT. VỤ TRƯỞNG VỤ LUẬT PHÁP VÀ ĐIỀU ƯỚC quóC TẾ PHÓ VỤ TRƯỞNG Nguyễn Hoàng Anh THỎA THUẬN HỢP TÁC VỀ TRAO ĐỔI THÔNG TIN VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT TRONG LĨNH VỰC tư liệu và LƯU TRỮ LỊCH SỬ GIỮA BỘ NGOẠI GIAO NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ BỘ NGOẠI GIAO NƯỚC CỘNG HÒA CU BA Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua Đại sứ Việt Nam tại Cu Ba và Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa Cu Ba thông qua Vụ Lưu trữ của Bộ Ngoại giao Cu Ba sau đây gọi là Hai Ben . Có nguyện vọng muốn trao đổi thông tin và tư vấn kỹ thuật trong lĩnh vực khoa học thư viện lưu trữ và nghien cứu lịch sử Nhận thấy mối quan hệ hữu nghị đã có giữa hai nước rằng tài liệu và hồ sơ ngoại giao là một phần của bộ nhớ của nhân dân và Chính phủ trong khung cảnh quan hệ quốc tế của hai nước do chúng chứa đựng bằng chứng kinh nghiệm của nhân loại và cho phép hồi tưởng lại quá khứ Đã cùng thoả thuận như sau Điều 1 Mục tiêu của Thỏa thuận này là nhằm duy trì mối quan hệ hợp tác giữa Hai bên trong lĩnh vực khoa học thư viện lưu trữ và nghien cứu lịch sử. Điều 2 Hai Bên sẽ chuẩn bị các chương trình công tác hoặc dự án hợp tác hàng năm dựa trên việc trao đổi kinh nghiệm và tư vấn kỹ thuật về những vấn đề quan tâm chung. Hai Bên ủng hộ việc tiến hành các khoá học đào tạo cho các cán bộ nhân viên kỹ thuật và chuyên gia về những chủ đề sẽ thỏa thuận sau. Điều 3 Hai Bên sẽ trao đổi thông tin về các hội nghị đại hội và hội thảo đáng quan tâm được tổ chức ở lãnh thổ mỗi nước để tạo điều kiện cho chuyên gia của hai nước có thể tham dự. Điều 4 Hai Bên sẽ tuân thủ luật pháp của mỗi nước khi trao đổi bản sao tài liệu ở các dạng vật mang tin khác nhau. Điều 5 Trong trường hợp cung cấp

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.