TAILIEUCHUNG - Quyết định số 393/2003/QĐ-TCDL

Quyết định số 393/2003/QĐ-TCDL về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch do Tổng cục Du lịch ban hành | TỔNG CỤC DU LỊCH Số 393 2003 QĐ-TCDL CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 28 tháng 10 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC DU LỊCH Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 09 tháng 6 năm 2000 Căn cứ Pháp lệnh Du lịch ngày 08 tháng 02 năm 1999 Căn cứ Nghị định số 30 2003 NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan thuộc Chính phủ Căn cứ Nghị định số 94 2003 NĐ-CP ngày 19 tháng 8 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Du lịch Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Tổng cục Du lịch QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Vị trí và chức năng 1. Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng cục Du lịch có chức năng nghiên cứu quy hoạch phục vụ công tác quản lý nhà nước của Tổng cục Du lịch cung cấp dịch vụ tư vấn phục vụ phát triển du lịch Tên giao dịch quốc tế Institute for Tourism Development Research Tên viết tắt ITDR Trụ sở của Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch đặt tại thành phố Hà Nội. 2. Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch là tổ chức sự nghiệp có thu có tư cách pháp nhân có con dấu riêng được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước và ngân hàng bằng tiền Việt Nam và ngoại tệ. Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ quyền hạn theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ các luật khác có liên quan và những nhiệm vụ quyền hạn cụ thể sau đây 1. Trình Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch chương trình kế hoạch nghiên cứu dài hạn năm năm và hàng năm của Viện tổ chức triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt 2. Xây dựng và tham gia xây dựng chiến lược quy hoạch chương trình kế hoạch tổng thể phát triển du lịch các đề án dự án dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo phân công của Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch 3. Tham gia thẩm định các dự án quy hoạch

TỪ KHÓA LIÊN QUAN