TAILIEUCHUNG - Đề tài: Quy trình sản xuất bột mì của Công ty Bột mì Bình Đông

Với kết cấu nội dung gồm 5 phần, đề tài "Quy trình sản xuất bột mì của Công ty Bột mì Bình Đông" trình bày tổng quan về Công ty Bột mì Bình Đông, dây chuyền công nghệ, quy trình công nghệ, các loại máy và thiết bị, sản phẩm và kinh tế công nghiệp,. Tham khảo nội dung đề tài để nắm bắt đầy đủ nội dung chi tiết. | PHAN 1 TONG QUAN VE CONG TY BỘT MÌ BÌNH ĐÔNG. . Giôi thiệu cong ty Bột Mì Bình Đong . Lịch sử va phát triện cua cộng ty Tô chức bộ máy quán ly hoạt động sán xuất kinh doanh cua cộng ty . Sô độ bo trí mặt bang . Quy định an toàn va vệ sinh lao động . Tình hình vệ sinh an toan thức phẩm . Xu ly khi thai. PHAN 2 DAY CHUYỆN CÔNG NGHỆ DCCN . Nguyện liệu . Nang lứông sử dung . Sô đo bo trí TB PHAN 3 QUI TRÌNH CÔNG NGHỆ QTCN . Sô đo . Thuyết minh quy trình PHAN 4 CAC loai may vA thiệt bị . May sang tap chat . May sang đa . Sang phan loai sang tron . May xat long lua thệộ phứông ngang loai MHXS . Thiết bị u a m may rứa 3 trục . May nghiện truc . May đanh tôi . May sang bột phan loai may sang vuông . May đanh vo . Sang ly tam . May đanh trứng sau . Cyslon lang . Cyslonệ lang cộ hệ thong lộc bui PHAN 5 SAN phAm vA kinh tệ công nghiệp . Cộng Ty Bột Mì Bình Động san xuất kinh doanh cac mat hang . Thị trứông tiệu thu PHAN 1 TONG QUAN VE CONG TY BỘT MÌ BÌNH ĐÔNG. . Giôi thiêu công ty Bột Mì Bình Đông Tên doanh nghiệp công ty Bột Mì Bình Đông. - Tên giao dịch BIFLOMICO BINH DONG FLOUR MILL COMPANY . - Địa chỉ 277A BEN BÌNH ĐONG phường 14 Quận 8 . - Điện thoai 8559744_8555740. - Fax . Khuôn viên nha may rộng bao gôm o Hai phân xường san xuất chính co diện tích . o Hai kho chứa nguyên liệu co thê chứa khoang tấn lua mì rọng . o Cấc kho chứa thanh phan va phu pha m. o Mot kho chứa vạt tư bao bì rong . o Van phong lam viêc. o Khu tạp thê căn tin san thê thao nha xê . . Lịch sử1 va phát triê9n cua công ty Cong Ty BOt Mì Bình Đong la mọt doanh nghiêp nha nườc thanh viên cua tong cong ty Lường Thực Miên Nam VINAFOOD II thuOc bo Nong Nghiêp va Phat Triển Nong Thon. Cong ty hoạch toan kết toan đọc lạp co tư cach pháp nhan co dấu riêng va co tai khoan ngan hang. Cong ty đườc xay dựng vao những nam 1970 va đi vao hoạt đOng vao nam 1972 vời sự

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.