TAILIEUCHUNG - Nghị định số 16/2000/NĐ-CP

Nghị định số 16/2000/NĐ-CP về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước về chuyển giao công nghệ do Chính phủ ban hành | CHÍNH PHỦ Số 16 2000 NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 10 tháng 5 năm 2000 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 16 2000 NĐ-CP NGÀY 10 THÁNG 5 NĂM 2000 QUY ĐỊNH A XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992 Căn cứ Phần thứ VI Chương III Bộ Luật Dân sự ngày 28 tháng 10 năm 1995 Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 06 tháng 7 năm 1995 Căn cứ Nghị định số 45 1998 NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 1998 quy định chi tiết về chuyển giao công nghệ Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường NGHỊ ĐỊNH Chương 1 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng 1. Cá nhân tổ chức quy định tại Điều 5 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính có hành vi cố ý hoặc vô ý vi phạm các quy định trong lĩnh vực quản lý nhà nước về chuyển giao công nghệ nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự và theo quy định phải bị xử phạt hành chính thì bị xử phạt theo quy định của Nghị định này. 2. Vi phạm hành chính các quy định trong lĩnh vực quản lý nhà nước về chuyển giao công nghệ bao gồm a Các hành vi vi phạm quy định quản lý nhà nước về quyền sở hữu trong lĩnh vực chuyển giao công nghệ vi phạm các quy định quản lý Nhà nước về chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực văn hóa quốc phòng an ninh quốc gia trật tự và an toàn xã hội b Các hành vi vi phạm quy định quản lý nhà nước về nội dung hình thức thời hạn thực hiện hợp đồng chuyển giao công nghệ quy định tại Điều 4 Điều 8 Điều 15 Nghị định số 45 1998 NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 1998 quy định chi tiết về chuyển giao công nghệ sau đây gọi tắt là Nghị định số 45 1998 NĐ-CP c Các hành vi vi phạm các quy định quản lý nhà nước về báo cáo quá trình thực hiện hợp đồng với cơ quan quản lý nhà nước định mức giá thanh toán hợp đồng phê duyệt đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ nghĩa vụ cung cấp thông tin quy định tại Điều 22 Điều 23 Điều 31 Điều32 Điều 33 Điều 34 Nghị đĩnh số 45 1998 .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN