TAILIEUCHUNG - Thông tư số 06/2000/TT-NHNN1

Thông tư số 06/2000/TT-NHNN1 về bảo đảm tiền vay của các tổ chức tín dụng do Ngân hàng Nhà nước ban hành, để hướng dẫn thực hiện Nghị định số 178/1999/NĐ-CP ngày 29/12/1999 của Chính phủ về bảo đảm tiền vay của các tổ chức tín dụng | NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Số 06 2000 TT-NHNN1 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 04 tháng 4 năm 2000 THÔNG TƯ CỦA ngân hàng nhà Nước việt nam số 06 2000 TT-NHNN1 NGÀY 4 THÁNG 4 NĂM 2000 HƯỚNG DẪN THỰC hiện nghị định số 178 1999 NĐ--CP NGÀY 29 12 1999 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ BẢO ĐẢM TIỀN VAY CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG Căn cứ khoản 1 Điều 39 Nghị định số 178 1999 NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 1999 của Chính phủ về bảo đảm tiền vay của các tổ chức tín dụng sau đây gọi tắt là Nghị định số 178 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thực hiện Nghị định này như sau Chương 1 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Mục I. ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU CHỈNH VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG 1. Thông tư này hướng dẫn về các biện pháp bảo đảm tiền vay áp dụng trong việc các tổ chức tín dụng cấp tín dụng dưới hình thức cho vay đối với khách hàng vay theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng. . Các tổ chức tín dụng bao gồm tổ chức tín dụng nhà nước tổ chức tín dụng cổ phần tổ chức tín dụng hợp tác ngân hàng hợp tác quỹ tín dụng nhân dân hợp tác xã tín dụng tổ chức tín dụng liên doanh chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam tổ chức tín dụng phi ngân hàng 100 vốn nước ngoài. . Khách hàng vay bao gồm a Các pháp nhân không phải là tổ chức tín dụng doanh nghiệp nhà nước công ty trách nhiệm hữu hạn công ty cổ phần doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hợp tác xã các tổ chức kinh tế và các tổ chức khác có đủ điều kiện là pháp nhân theo quy định tại Điều 94 của Bộ Luật dân sự b Hộ gia đình c Tổ hợp tác d Doanh nghiệp tư nhân đ Công ty hợp danh e Cá nhân. 2. Trường hợp cấp tín dụng dưới các hình thức khác theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng các bên có thể thoả thuận việc áp dụng các quy định về biện pháp bảo đảm theo hướng dẫn của Thông tư này trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Mục II. BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM TIỀN VAY Biện pháp bảo đảm tiền vay bao gồm biện pháp bảo đảm tiền vay bằng tài sản và bảo đảm tiền vay trong trường hợp cho vay không có bảo đảm bằng tài sản. 1. Các biện pháp

TỪ KHÓA LIÊN QUAN