TAILIEUCHUNG - Quyết định số 199/2000/QĐ-TTg

Quyết định số 199/2000/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án đổi mới cơ chế quản lý khoa học và công nghệ do Thủ tướng Chính phủ ban hành | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Số 199 2000 QĐ-TTg CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 07 tháng 3 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 199 QĐ-TTG NGÀY 07THÁNG 3 NĂM 2000 VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG ĐỀ ÁN ĐỔI MỚI CƠ CHẾ QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992 Nhằm đổi mới cơ chế quản lý các hoạt động khoa học và công nghệ Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án đổi mới cơ chế quản lý khoa học và công nghệ với các thành viên sau đây 1. Trưởng Ban Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường 2. Uỷ viên thường trực Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường 3. Các ủy viên - Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Thứ trưởng Bộ Tài chính - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ - Thứ trưởng Bộ Công nghiệp - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Thứ trưởng Bộ Tư pháp - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Giám đốc Trung tâm Khoa học tự nhiên và Công nghệ Quốc gia - Giám đốc Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia. Điều 2. Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án đổi mới cơ chế quản lý khoa học và công nghệ có nhiệm vụ - Tổng kết đánh giá toàn diện công tác quản lý khoa học và công nghệ trong thời gian qua từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm cho công tác quản lý khoa học và công nghệ - Trên cơ sở kết hợp những kinh nghiệm quản lý khoa học và công nghệ ở trong nước với việc nghiên cứu tham khảo kinh nghiệm quốc tế xây dựng Đề án đổi mới cơ chế quản lý khoa học và công nghệ và dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 01 tháng 6 năm 2000. Điều 3. Ban Chỉ đạo thành lập Tổ công tác để giúp Ban Chỉ đạo nghiên cứu biên tập. Tổ công tác gồm các cán bộ của các cơ quan nêu trên và các cơ quan khác có liên quan. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án đổi mới cơ chế quản lý khoa học

TỪ KHÓA LIÊN QUAN