TAILIEUCHUNG - Đề thi tốt nghiệp và đáp án môn tiếng Anh - Hệ 3 năm năm 2013 (Mã đề 842)

Tài liệu đề thi tốt nghiệp môn tiếng Anh năm 2013 - Hệ 3 năm của Bộ Giáo dục, tài liệu tham khảo giúp các bạn học sinh củng cố kiến thức và trau dồi kinh nghiệm để chuẩn bị tốt cho kỳ thi tốt nghiệp, tuyển sinh Đại học sắp tới. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2013 _____ Môn thi TIẾNG ANH - Hệ 3 năm ĐÊ THI CHINH THUC Thời gian làm bài 60 phút. Đề thi có 04 trang Mã đề thi 842 Họ tên thí sinh . Số báo danh . Chọn từ ứng với A B C hoặc D có phần gạch dưới được phát âm khác với những từ còn lại trong mỗi câu sau. Câu 1 A. reader B. treatment C. pleasant Câu 2 A. stopped B. hated C. worked D. washed Câu 3 A. column B. colour C. come D. love Câu 4 A. health B. hour D. heart Câu 5 A. teenage B. forty C. tennis D. listen Đọc kỹ đoạn văn sau trích từ TOEFL iBT Lingua Forum và chọn phương án đủng ứng với A B C hoặc D cho mỗi câu từ 6 đến 10. SOLAR POWER These days power is a big concern for many countries. People are using more and more electricity but our traditional sources of electricity coal and oil are getting smaller and smaller. In addition both coal and oil power plants create a lot of pollution. How will we get enough electricity in the future Some scientists are looking to the sky for answers. The sun is an almost endless source of energy. Every minute the Earth gets enough energy from the sun to provide the world with electricity for a year. The problem is that this energy is in the form of heat and light. To use this energy we need to change it into electricity. Solar cells already do this for calculators and other electronics. Unfortunately solar cells only produce a small amount of electricity. We can make larger solar cells but it is very expensive. Instead scientists are now trying to build solar power plants. These power plants would use thousands of huge mirrors to focus the light of the sun on a small place where it would create a lot of heat. The heat would then be used to create electricity. This creates more electricity than solar cells but not enough. The biggest solar power plant in the world creates 15 mega watts of electricity. In contrast most nuclear power plants create about 1 000 mega watts of electricity. Câu 6 .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.