TAILIEUCHUNG - Đề thi tốt nghiệp và đáp án môn tiếng Anh - Hệ 3 năm năm 2013 (Mã đề 729)

Đề thi tốt nghiệp chính thức môn tiếng Anh năm 2013 - Hệ 3 năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo có kèm đáp án sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn học sinh phổ thông đang có nhu cầu học tập và ôn thi tốt nghiệp. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2013 ______ Môn thi TIẾNG ANH - Hệ 3 năm ĐÊ THI CHINH THUC Thời gian làm bài 60 phút. Đề thi có 04 trang Mã đề thi 729 Họ tên thí sinh . Số báo danh . Chọn phương án đúng ứng với A B C hoặc D để hoàn thành mỗi câu sau. Câu 1 This is the best film. A. I had ever seen B. I have never seen C. I had never seen D. I have ever seen Câu 2 When Mrs Brown arrived home after a hard day at work . A. her children were sleeping B. her children have been sleeping C. her children sleep D. her children have slept Chọn từ ứng với A B C hoặc D có phần gạch dưới được phát âm khác với những từ còn lại trong mỗi câu sau. Câu 3 A. treatment D. pleasant Câu 4 A. column B. come C. colour D. love Câu 5 A. listen B. teenage C. tennis D. forty Câu 6 A. stopped B. washed C. worked D. hated Câu 7 A. hour B. hope C. health D. heart Đọc kỹ đoạn văn sau trích từ Microsoft Encarta 2009 và chọn phương án đúng ứng với A B C hoặc D cho mỗi chỗ trống từ 8 đến 12. AVOIDING A COLD OR THE FLU You can get a flu shot to help keep you from catching the flu. A flu shot or vaccination helps your body fight off flu germs if they attack. But it doesn t always work. The flu virus keeps changing. When it changes the old vaccine no 8 works. Doctors have to keep making new 9 . For this reason you need a new flu shot every year. Sometimes the flu changes enough in a single year that you can still catch it even if you ve been vaccinated. There is no vaccine against the common cold because more than 100 different kinds of viruses 10 _______colds. These viruses also keep changing. One thing you can do to protect against cold and flu germs is washing your hands 11 _you eat anything or touch your face. Your hands may pick up the germs from door knobs or other things touched by someone with a cold. Washing your hands thoroughly kills the germs. You can also try not to spread germs when you have a cold or the flu. Use tissues when you .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.