TAILIEUCHUNG - Đề thi tốt nghiệp và đáp án môn tiếng Anh - Hệ 3 năm năm 2013 (Mã đề 138)

Tài liệu tham khảo dành cho các bạn học sinh đang có nhu cầu học tập và ôn thi: Đề thi môn tiếng Anh năm 2013 - Hệ 3 năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tài liệu giúp các bạn củng cố kiến thức và rèn luyện kỹ năng giải đề chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT và kỳ thi tuyển sinh ĐH-CĐ sắp tới. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2013 _____ Môn thi TIẾNG ANH - Hệ 3 năm ĐÊ THI CHINH THUC Thời gian làm bài 60 phút. Đề thi có 04 trang Mã đề thi 138 Họ tên thí sinh . Số báo danh . Chọn phương án đúng ứng với A B C hoặc D để hoàn thành mỗi câu sau. Câu 1 Members of my family share the. A. housewife B. hometown C. homework D. housework Câu 2 Sam How long does it take you to get to school Mai . A. 2 years ago B. 15 pounds C. About 2 kilometres D. About 15 minutes Câu 3 Jane _ a letter to apply for the job at present. A. will write B. wrote C. was writing D. is writing Câu 4 Sheila is very fond of jokes to her colleagues. A. to tell B. tell C. to telling D. telling Câu 5 It is important the instructions on medicines carefully. B. reading C. to read D. to reading Câu 6 Nancy can speak French than Jimmy. A. as fluently B. fluently C. more fluently D. most fluently Câu 7 Let s go shopping because there isn t in the fridge. A. someone B. anything C. something Câu 8 Salesgirl Customer I d like to have a look at that shirt. A. What do you do B. Can I help you C. May I go out D. How do you do Câu 9 I hope that our economic situation better next year. A. will be B. be C. to be D. was Câu 10 Tony is a new job because he is fed up with his present one. A. looking for B. looking after C. turning off D. turning on Câu 11 If I were you I part in this competition. A. have taken B. take C. would take D. will take Câu 12 Bill Bruce I ve got a slight headache. A. What do you have in your head B. What s the matter with you C. What s your hobby D. What do you have Câu 13 Tim s doctor advised him to smoking because of his health. A. grow up B. give up C. stay up D. get up Câu 14 If you harder you will pass the exam. A. were working B. had worked C. worked D. work Câu 15 The rate of in a big city is usually higher than that in a small town. A. unemployed B. unemployment C. employ D. employed Câu 16 The house Shakespeare was born is now .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.