TAILIEUCHUNG - Đề thi tốt nghiệp và đáp án môn Tiếng Anh - Hệ 3 năm năm 2013 (Mã đề 468)

Tham khảo đề thi tốt nghiệp môn tiếng Anh của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong kỳ thi tốt nghiệp năm 2013, các bạn học sinh có thể củng cố kiến thức và rèn luyện những kỹ năng cần thiết để chuẩn bị bước vào kỳ thi tốt nghiệp và tuyển sinh Đại học sắp tới. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2013 _______ Môn thi TIẾNG ANH - Hệ 3 năm ĐÊ THI CHINH THUC Thời gian làm bài 60 phút. Đề thi có 04 trang Mã đề thi 468 Họ tên thí sinh . Số báo danh . Chọn phương án A B C hoặc D ứng với từ cụm từ có gạch dưới cần phải sửa để mỗi câu sau trở thành chính xác. Câu 1 The Internet plays an importance part in our daily life. A B C D Câu 2 I decided to go on a diet because I was afraid of to be overweight. A B C D Câu 3 I do not have many time for my hobbies. A B C D Câu 4 Every Sunday the Browns have bacon and eggs of breakfast. A B C D Câu 5 When he was young he used to walking a long distance. A B C D Đọc kỹ đoạn văn sau trích từ TOEFL iBT Lingua Forum và chọn phương án đúng ứng với A B C hoặc D cho mỗi câu từ 6 đến 10. SOLAR POWER These days power is a big concern for many countries. People are using more and more electricity but our traditional sources of electricity coal and oil are getting smaller and smaller. In addition both coal and oil power plants create a lot of pollution. How will we get enough electricity in the future Some scientists are looking to the sky for answers. The sun is an almost endless source of energy. Every minute the Earth gets enough energy from the sun to provide the world with electricity for a year. The problem is that this energy is in the form of heat and light. To use this energy we need to change it into electricity. Solar cells already do this for calculators and other electronics. Unfortunately solar cells only produce a small amount of electricity. We can make larger solar cells but it is very expensive. Instead scientists are now trying to build solar power plants. These power plants would use thousands of huge mirrors to focus the light of the sun on a small place where it would create a lot of heat. The heat would then be used to create electricity. This creates more electricity than solar cells but not enough. The biggest solar power plant in the world creates

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.