TAILIEUCHUNG - Đề thi tốt nghiệp và đáp án môn tiếng Anh - Hệ 3 năm năm 2013 (Mã đề 951)

Học tập và ôn thi hiệu quả với đề thi tốt nghiệp môn tiếng Anh năm 2013 của Bộ Giáo dục. Tài liệu tham khảo mang đến những câu hỏi trắc nghiệm giúp củng cố kiến thức và rèn luyện kỹ năng làm bài. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2013 _____ Môn thi TIẾNG ANH - Hệ 3 năm ĐÊ THI CHINH THUC Thời gian làm bài 60 phút. Đề thi có 04 trang Mã đề thi 951 Họ tên thí sinh . Số báo danh . Chọn phương án ứng với A B C hoặc D sao cho phương án được lựa chọn có nghĩa gần nhất với câu đã cho. Câu 1 The children were bored with staying indoors. A. The children hated staying indoors. B. The children never stayed indoors. C. The children used to stay indoors. D. The children liked staying indoors. Câu 2 Chatting with friends is interesting. A. The only interesting thing is chatting with friends. B. The friends we chat with are interesting. C. It is interesting to chat with friends. D. People chatting with friends are interesting. Câu 3 They asked me to send my latest photo. A. I was asked to send my latest photo. B. I was sent their latest photo. C. The latest photo they asked about was sent to me. D. My latest photo was sent by them. Chọn từ ứng với A B C hoặc D có phần gạch dưới được phát âm khác với những từ còn lại trong mỗi câu sau. Câu 4 A. come B. column C. colour D. love Câu 5 A. tennis B. forty D. listen Câu 6 A. worked B. stopped C. washed D. hated Câu 7 A. reader B. pleasant C. treatment Câu 8 A. heart B. hope C. hour D. health Chọn phương án đúng ứng với A B C hoặc D để hoàn thành mỗi câu sau. Câu 9 These students ______to take part in the English Speaking Contest three weeks ago. A. are selected B. were selected C. selected D. select Câu 10 It is important the instructions on medicines carefully. A. to read B. to reading C. reading Câu 11 Members of my family share the. A. housewife B. homework C. hometown D. housework Câu 12 Will you go to Sarah s party Saturday A. on B. for C. in D. at Câu 13 Sheila is very fond of jokes to her colleagues. A. to telling B. tell C. to tell D. telling Câu 14 Bill Bruce I ve got a slight headache. A. What do you have in your head B. What s your hobby C. What s the matter .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.