TAILIEUCHUNG - Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9652:2013

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9652:2013 quy định phương pháp chung để xác định hàm lượng của thành phần đặc trưng và/hoặc nghiên cứu các đặc tính của tinh dầu, bằng phân tích sắc ký khí trên cột nhồi. . | .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN