TAILIEUCHUNG - Vật liêu học kỹ thuật - Chương 1

Tài liệu tham khảo bài giảng Vật liêu học kỹ thuật bộ môn Vật liệu học và nhiệt luyện - Chương 1 Cấu trúc tinh thể | 4 CHƯƠNG 1 C u TRÓC TINh ThỂ VÀ sư hÌNh ThÀNh . Cấu tạo và liê n kết nguyê n tử nguyên tử hạt nhân electron proton nơtron electron nơtron không mang điện proton mang điện dư -ng điện tí ch của electron ng tử trung hoà Khá i niệ m cơ bản về cấ u tạ o nguyê n tử Cấu hì nh electron electron configuration chỉ rõ số lượng tử chí nh 1 2 3. ký hiệu phân lớp s p d. số lượng electron thuộc phân lớp số mũ trên ký hiệu phân l rv Ví 411 CS1 PẨ7-9O A -Y11 bì nh lò lc c n6 1 dc 1 miQ kia t lớp . Ví dô cu co Z 29 co cấu hì nh electron là is 2s 2p 3s 3p 3d 4s qua đã Diết đ ư ợc số electron ngoài cùng ở đây là 1 hoa trị 1 . Vim Ihq ì íMìitvA m I iA tv PH 7 1 c2 x á c kimloạ i chuy n tiõ p Fe co Z Z 2u 1 s 2s 2p 3s 3p 3d 4s . Các dạng liê n kết nguyê n tử trong chất rắn Các loại vật liệu khác nhau co thể tổn tại các dạng liên kết riêng. Sự khác nhau của các dạng liên kết đo cũng là nguyên nhân tạo nên các tí nh chất khác nhau. a. Liê n kết đồng hóa trị Là liên kết của hai hoặc nhiều nguyên tử gop chung nhau một số electron hoa trị để co đủ tám electron ở lớp ngoài cùng. co thể lấy ba ví dụ như sau hì nh . Clo co Z 17 1s22s22p63s23p5 co 7e ở lớp ngoài cùng 2 nguyên tử Cl mỗi nguyên tử gop chung 1 electron để lớp ngoài cùng 8e hì nh . H ị LCl J LCl ĨCl J i Ge J y H H X V c fl Ge QGe 2 . a b c H Ge --- Hình . Sơ đổ biểu diễn liên kết đổng hóa trị a. phân tử clo b. giecmani Ge c. mêtan CH4 Giecmani Ge z 32 co 4e lớp ngoài cùng 4s2 4p2 4 nguyên tử gop chung hì nh . Liên kết giữa các nguyên tử cùng loại từ IVB VIIB như Cl Ge là loại đổng cực còn giữa các nguyên tố khác loại như CH4 là loại dị cực. Mê tan CH4 . Cacbon z 6 co 4e lớp ngoài cùng và 4 nguyên tử H để mỗi nguyên tử này gop cho no 1 electron làm cho lớp electron ngoài cùng đủ 8 hì nh . b. Liê n kết ion KL nhom IB Cu Ag Au IIB Zn Cd Hg trao e các nguyên tố VIB O S. VIIB H F Cl Br I . Các ôxit kim loại như Al2O3 MgO CaO pe3O4 NiO. co xu thế mạnh với tạo liên kết ion. Liên kết ion càng mạnh khi lớp .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.