TAILIEUCHUNG - Giáo trình phân tích giai đoạn tăng lãi suất và giá trị của tiền tệ theo thời gian tích lũy p10

Tham khảo tài liệu 'giáo trình phân tích giai đoạn tăng lãi suất và giá trị của tiền tệ theo thời gian tích lũy p10', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Vo là hiện giá thương phiếu. E là tiền chiết khấu Ta có Vo C - E . Chiết khấu thương phiếu theo lãi đơn Chiết khấu thương phiếu theo lãi đơn áp dụng đối với các thương phiếu có thời hạn thanh toán gần với thời điểm chiết khấu ít hơn một năm . Ở đây ta quy định thời hạn chiết khấu được tính theo số ngày chính xác và quy ước mỗi năm là 360 ngày. . Chiết khấu thương mại và chiết khấu hợp lý . Chiết khấu thương mại Số tiền chiết khấu thương mại Ec là số tiền lãi thu được tính trên mệnh giá C của thương phiếu. Áp dụng công thức tính lãi đơn ta có Trong đó d lãi suất chiết khấu năm. n thời hạn chiết khấu. Giá trị hiện tại thương mại V0 của thương phiếu được tính như sau khấu hợp lý Trong công thức tính tiền chiết khấu thương mại nêu trên theo bản chất của lãi đơn số lãi phải thanh toán vào ngày đáo hạn. Thực tế ngân hàng lại nhận lãi ngay khi chiết khấu. Do đó để đảm bảo hợp lý lợi tức chiết khấu phải được tính trên số tiền mà ngân hàng cho khách hàng vay hay số tiền mà ngân hàng trả cho khách hàng của mình hiện giá của thương phiếu . Đó là chiết khấu hợp lý. Gọi Er là tiền chiết khấu hợp lý. V0 là giá trị hiện tại hợp lý của thương phiếu. Ta có Suy ra sánh chiết khấu thương mại và chiết khấu hợp lý Ta có và Suy ra Ec Er hay Vo Vo Ví dụ Ngày 08 03 một doanh nghiệp chiết khấu tại Ngân hàng X một thương phiếu mệnh giá VND với kỳ hạn là ngày 30 06. Lãi suất chiết khấu là 12 . Hãy tính tiền chiết khấu của thương phiếu trên theo - Chiết khấu thương mại. - Chiết khấu hợp lý. Giải C VND. n 08 03 - 30 06 115 ngày. d 12 . - Chiết khấu thương mại - Chiết khấu hợp lý . Thực hành về chiết khấu phí chiết khấu AGIO Trong thực tế khi cần vốn người ta đem các thương phiếu đến ngân hàng để chiết khấu. Ngoài số tiền chiết khấu đề cập ở trên họ còn phải chịu thêm tiền hoa hồng và lệ phí. Tổng số tiền chiết khấu hoa hồng và lệ phí gọi là chi phí chiết khấu AGIO . Chi phí chiêt Tiên chiêt Tiên hoa hông và khấu .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.