TAILIEUCHUNG - GUIDE TO SHIP REPAIR ESTIMATES(IN MAN-HOURS) 2012

Tham khảo sách 'guide to ship repair estimates(in man-hours) 2012', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | GUIDE TO SHIP REPAIR ESTIMATES IN MAN-HOURS GUIDE TO SHIP REPAIR ESTIMATES IN MAN-HOURS Don Butler OXFORD AUCKLAND BOSTON JOHANNESBURG MELBOURNE NEW .