TAILIEUCHUNG - Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 46 & 47 PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN Ở MẪU

Mục tiêu HS nhận dạng được phương trình chứa ẩn ở mẫu, biết cách tìm điều kiện xác định của một phương trình; hình thành được các bước giải một phương trình chứa ẩn ở mẫu, bước đầu giải được các bài tập ở sách giáo khoa. | Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 46 47 PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN Ở MẪU I. Mục tiêu HS nhận dạng được phương trình chứa ẩn ở mẫu biết cách tìm điều kiện xác định của một phương trình hình thành được các bước giải một phương trình chứa ẩn ở mẫu bước đầu giải được các bài tập ở sách giáo khoa. II. Chuẩn bị - HS nghiên cứu trước bài học film trong và bút xạ. - GV chuẩn bị nội dung bài dạy ở film trong. III. Nội dung Hoạt động của GV Hoạt động của HS Ghi bảng Hoạt động 1 Ví dụ mở đầu . GV Hãy thử phân lọai các phương trình sau a. x - 2 3x 1 b. x - 5 x 0 4 2 c. x 1 d. x 4 x -1 x 1 e. x x 2x 2 x - 3 2x 2 x 1 x - 3 - GV Các phương HS trao đổi nhóm để phân loại dựa vào dấu hiệu chứa ẩn ở mẫu . 1. Ví dụ mở đầu a. x 1 b. x 1 x x 4 c. . x -1 x 1 d. _2L_ _2L_ t 2 x - 3 2x 2 x 1 x - 3 là các phương trình chứa ẩn ở mẫu. trình c d e được gọi là các phương trình chứa ẩn ở mẫu . - GV cho HS đọc ví dụ mở đầu và thực hiện 1. - GV Hai phương trình v 1 . 1 x 1 x -1 x -1 Và x 1 có tương đương với nhau không Vì sao - GV giới thiệu chú ý. Hoạt động 2 Tìm điều kiện xác định của một phương - Gọi HS trả lời - HS trao đổi nhóm rồi trả lời Giá trị của x để giá trị của vế trái vế phải Chú ý Khi biến đổi phương trình mà làm mất mẫu chứa ẩn của phương trình thì phương trình nhận được có thể không tương đương với phương trình ban .