TAILIEUCHUNG - ĐỀ THI TIN HỌC TRẺ KHÔNG CHUYÊN TQ LẦN THỨ I-1995 Khối C

Bài 1. Một trang sổ liên lạc giả thiết có các đề mục sau: - Tên trường, lớp, họ và tên học sinh. - Kết quả học tập trong năm học của học sinh bao gồm: điểm tổng kết học kỳ 1, học kỳ 2 và cả năm của 9 môn học: Tin, Toán, Lý, Hoá, Văn, Sử, Địa, Ngoại ngữ, GDCD - Xếp loại đạo đức, văn hoá cả năm. - Nhận xét của giáo viên chủ nhiệm. | ĐỀ THI TIN HỌC TRẺ KHÔNG CHUYÊN TQ LẦN THỨ I-1995 Khối C - Thời gian 180 phút Bài 1. Một trang sổ liên lạc giả thiết có các đề mục sau - Tên trường lớp họ và tên học sinh. - Kết quả học tập trong năm học của học sinh bao gồm điểm tổng kết học kỳ 1 học kỳ 2 và cả năm của 9 môn học Tin Toán Lý Hoá Văn Sử Địa Ngoại ngữ GDCD - Xếp loại đạo đức văn hoá cả năm. - Nhận xét của giáo viên chủ nhiệm. - Ý kiến của gia đình. Thông tin cụ thể của các mục tự điền theo một nội dung tuỳ chọn. Riêng mục họ và tên học sinh không được đề tên của chính mình. Yêu cầu Hãy soạn thảo và trình bày sao cho thích hợp văn bản tiếng Việt sao cho nội dung kể trên trong một trang giấy không quá 45 dòng mỗi dòng không quá 128 ký tự và lưu vào file có tên là . Bài 2. Một phần mềm ứng dụng gồm một số file được lưu trên 3 đĩa mềm. Bộ đĩa mềm được gọi là ổ đĩa gốc và để dùng để cài đặt phần mềm đó lên ổ đĩa cứng để sử dụng. Bộ đĩa gôc có các file DISK1 DISK2 DISK3 trên các đĩa tương ứng. Trên ổ đĩa cứng cần tạo thư mục có dạng sau C VNSOFT -----SYSTEM DATA Việc cài đặt cần thực hiện các yêu cầu sau - Các file có đuôi EXE và DBL cần sao chép vào thư mục SYSTEM - Các file có đuôi DAT và DBF cần sao chép vào thư mục DATA - Các file còn lại cần sao chép vào thư mục VNSOFT Hãy viết một file BATCH có tên dùng để thực hiện toàn bộ quá trình cài đặt phần mềm trên. File này cần được lưu ngay trên đĩa DISK1. Bài 3. Hai sô tự nhiên A B được coi là hữu nghị nếu như sô này bằng tổng các ước sô của sô kia và ngược lại. Lập trình tìm và chiếu lên màn hình các cặp sô hữu nghị trong phạm ci từ 1 đến 10000. Lưu ý sô 1 được coi là ước sô của mọi sô còn mỗi sô không được coi là ước sô của chính nó

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.