TAILIEUCHUNG - Đề thi thử ĐH lần môn Hóa lớp 12

Tham khảo đề thi thử đại học môn Vật lý gồm các câu hỏi trắc nghiệm tổng hợp lý thuyết và bài tập thực hành giúp tự ôn tập và rèn luyện kỹ năng làm bài chất lượng | TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHTN BÀI KIỂM TRA KIÉN THỨC MÔN HÓA HỌC LỚP 12-1112 Trường THPT Chuyên KHTN Thời gian làm bài 90 phút - Ngày thì 27-11-2011 Mã để thi 179 1 O Họ và tên học sinh . . __ irnạnt JVpoc PHẦN CHÙNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH Từ câu 1 đến câu 40 Câu 1 Cho 2 76 gam chất hữu cơ X phản ứng vừa đủ với 30ml dung dịch NaOH 2M. Chất nào sau đây thỏa mãn tính chất của X COOH HO-CH2-CH CH-C C-COOH A. B. c. D. Câu 2 Cho 0 1 mol CH3COOH vào cốc chứa 30ml dung dịch ROH 20 d l 2g ml R là một kim loại nhóm IA . Cô cạn dung dịch sau phản ứng rồi đốt cháy hoàn toàn chất rắn khan còn lại. Sau khi đốt cháy thì còn lại 9 54 gam chất rắn và có m gam hỗn hợp gồm co2 hơi nước bay ra. Giá trị của m là A. 7 54 gam. B. 8 26 gam. c. 9 3 gam. D. 10 02 gam. Câu 3 Có 2 anken X Y là đổng đẳng liên tiếp nhau trong đó My Mx- Hiđrat hóa hỗn hợp X Y có H2SO4 làm xúc tác tạo ra hỗn hợp gồm 3 ancol. Đốt cháy hoàn toàn 1 94 gam hỗn họp ancol thu được 2 24 lít khí co2 đktc . Vậy A. Y là but-2-en. B. X là etilen. c. Y là propen. Đ. Y là isobuten. Câu 4 Có một hỗn hợp khí X gồm etilen và axetilen. Nếu cho V lít khí X phản ứng với dung dịch AgNO3 NH3 dư thì tạo ra 9 6 gam kết tủa. Mặt khác nếu cho V lít khí X như trên phản ứng hết với dung dịch brom thì khối lượng bình đựng dung dịch brom tăng 2 72 gam. Đốt cháy hết V lít hỗn họp khí X và dẫn sản phẩm cháy vào cốc chứa 100 ml dung dịch NaOH 1 5M thì muối tạo thành trong dung dịch và số mol thu được là A. NaHCO3 và 0 15 mol. B. Na2co3 và 0 075 mol. c. Na2CO3 và 0 2 mol. D. hỗn hợp Na2CO3 0 075 mol và NaHCO3 0 15 mol. Câu 5 Cho các phản ứng sau 1 NH4NO2 4 NH4 2Cr2O7 1 - 2 Đun nóng dung dịch bão hòa NaNO2 NH4CL 3 NH3 Cl2 Ị- Số phản ứng tạo ra đơn chất Nitơ là 5 NH3 CuO 6 R-NH2 HNO2 --- A. 6. B. 5. c. 4. . Câu 6 Chia 46 84 gam hỗn họp X gồm A12O3 Fe3O4 CuO thành 2 phần bằng nhau. Phần 1 phản ứng vừa đủ với 390ml dung dịch HC1 2M. Cho phần 2 phản ứng với H2SO4 loãng vừa đủ. số gam muối sunfat khan thu được là A. 44 87 gam. B. 51 11 gam. c. 54 62 .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.