TAILIEUCHUNG - Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 49 GIẢI BÀITOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH

Mục tiêu HS: - Biết cách chọn ẩn và đặt điều kiện thích hợp cho ẩn. - Biết cách biểu diễn một đại lượng chưa biết thông qua biểu thức chứa ẩn, tự hình thành các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình, bước đầu biết vận dụng để giải một số bài toán bậc nhất ở sách giáo khoa. II. | Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 49 GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH I. Mục tiêu HS - Biết cách chọn ẩn và đặt điều kiện thích hợp cho ẩn. - Biết cách biểu diễn một đại lượng chưa biết thông qua biểu thức chứa ẩn tự hình thành các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình bước đầu biết vận dụng để giải một số bài toán bậc nhất ở sách giáo khoa. II. Chuẩn bị - HS đọc trước bài học film trong và bút xạ. - GV chuẩn bị các phiếu học tập. III. Nội dung Hoạt động của GV Hoạt động của HS Ghi bảng Hoạt động 1 Đặt vấn đề . GV yêu cầu một HS đọc bài toán cổ vừa gà vừa chó bó lại. . GV Ở tiểu học chúng ta đã biết cách giải bài toán cổ này bằng phương pháp giả thiết tạm liệu ta có thể giải bài toán này bằng cách - Một HS đọc bài toán cổ vừa gà vừa chó bó lại. Tiết 49 GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH lập phương trình không Tiết học hôm nay chúng ta cùng nhau giải quyết vấn đề này . GV phát phiếu học tập cho HS. Ví dụ 1 Gọi x km h là vận tốc của một ôtô. Khi đó quãng đường ôtô đi được trong 5 giờ là quãng đường ôtô đi được - HS làm việc cá nhân rồi trao đổ ở nhóm. 1. Biểu diễn một đại lượng bởi biểu thức chứa ẩn. Ví dụ 1 Gọi x km h là vận tốc của một ôtô. Khi đó Quãng đường ôtô đi được trong 5 giờ là