TAILIEUCHUNG - Giáo trình thuật toán và kỹ thuật lập trình Pascal part 1

Tài liệu " Giáo trình thuật toán và kỹ thuật lập trình Pascal " lấy mục đích rèn luyện tư duy thuật toán làm trọng tâm, do đó chỉ cung cấp kiến thức ở mức cần thiết của ngôn ngữ Pascal đủ để minh họa cho việc thể hiện các thuật toán và chú trọng ren luyện kỹ năng cài đặt thuật toán trên ngôn ngữ Pascal | I r so GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI AgIA0 DỤC - 8ÀỮ ĨẠD HÀ GIÁO TRÌNH I Thuật toán và kỹ thuật lập trình PASCAL DÙNG TRONG CÁC TRUÔNG TRUNG HỌC CHUYÊN NGHIỆP ill ni NHÀ XUẤT BẢN HÀ NỘI sở GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI NGUYỄN CHÍ TRUNG Chủ biên GIÁO TRÌNH THUẬT TOÁN VÃ KỸ THUẬT LẬP TRÌNH PASCAL Dùng trong các trường THCN NHÀ XUẤT BẢN HÀ NỘI - 2005 373 - __ Mã sô XB ---------198 290 05 HN- .