TAILIEUCHUNG - Thông tư số 130/2012/TT-BQP

THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG Ở CÁC BỘ, NGÀNH VÀ CÁC ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2013 | BỘ QUỐC PHÒNG Số 130 2012 TT-BQP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 04 tháng 12 năm 2012 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG Ở CÁC BỘ NGÀNH VÀ CÁC ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2013 Căn cứ Luật Quốc phòng số 39 2005 QH11 ngày 16 tháng 4 năm 2005 Căn cứ Luật Dân quân tự vệ số 43 2009 QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009 Căn cứ Nghị định số 119 2004 NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2004 của Chính phủ về công tác quốc phòng ở các Bộ cơ quan ngang Bộ cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương Căn cứ Nghị định số 116 2007 NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về Giáo dục quốc phòng- an ninh Căn cứ Nghị định số 104 2008 NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng Theo đề nghị của Tổng Tham mưu trưởng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện công tác quốc phòng ở các bộ ngành và các địa phương năm 2013. Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Thông tư này quy định chi tiết hướng dẫn thi hành việc thực hiện các điều khoản của Nghị định số 119 2004 NĐ-CP về công tác quốc phòng ở các Bộ cơ quan ngang Bộ cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương Nghị định số 116 2006 NĐ-CP về Động viên quốc phòng Nghị định số 116 2007 NĐ-CP về Giáo dục quốc phòng - an ninh GDQP-AN Nghị định số 152 2007 NĐ-CP về Khu vực phòng thủ Nghị định số 117 2008 NĐ-CP về Phòng thủ dân sự Pháp lệnh về lực lượng Dự bị động viên Luật Quốc phòng Luật Nghĩa vụ quân sự Luật Dân quân tự vệ DQTV để các bộ ngành địa phương triển khai thực hiện trong năm 2013. Điều 2. Đối tượng áp dụng 1. Các Bộ cơ quan ngang Bộ cơ quan thuộc Chính phủ Văn phòng Quốc hội Văn phòng Chủ tịch nước Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Tòa án nhân dân tối cao cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị tổ chức chính trị - xã hội tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập sau đây gọi chung là bộ ngành . 2. Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương sau đây gọi chung là cấp

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.