TAILIEUCHUNG - Giáo án âm nhạc 9 - trường THCS Phan Tây Hồ part 7

Gv treo bảng - Bảng phụ bài hát Lí kéo chài phụ Gv điều khiển Gv chia câu Gv chỉ định Gv đàn - Cho Hs nghe mẫu bài hát qua đĩa 1 lần - Chia bài hát thành 4 câu ngắn - Gọi 1 Hs đọc lời ca thep nhịp * Tâp từng câu - Đàn câu một 2-3 lần sau đó bắt nhịp cho Hs hát Gv đàn | Giáo án Ăm nhạc 9 Nguyỉn Thị Lệ Giang Gv hướng dẫn Dạy bài hát Hs thực hiện Gv treo bảng phụ - Bảng phụ bài hát Lí kéo chài Hs quan sát Gv điều khiển - Cho Hs nghe mẫu bài hát qua đĩa 1 lần Hs nghe Gv chia câu - Chia bài hát thành 4 câu ngắn Hs nhận biết Gv chỉ định - Gọi 1 Hs đọc lời ca thep nhịp Hs đọc bài Gv đàn Tâp từng câu Hs tập hát câu - Đàn câu một 2-3 lần sau đó bắt nhịp cho Hs hát 1 Gv đàn - Đàn tiếp câu hai 2-3 lần sau đó hát mẫu bắt nhịp cho Hs hát Hs tập câu 2 Gv hướng dẫn Khi dạy hát Gv hướng dẫn Hs thể hiện đúng trường độ như dấu luyến móc đơn móc kéo giật. Hs thực hiện Gv đàn - Đàn giai điệu cho Hs hát nối hai câu lại với Hs hát nối 2 nhau câu Tương tự như vậy với 2 câu còn lại Hs tập tiếp câu 3 và 4 Gv hướng dẫn - Lưu ý Hs những tiếng luyến trong lời ca Tiếng Ơ cuối bài phải ngân dài đủ 3 phách Hs thực hiện Gv điều khiển Khi Hs tập hát cong 4 câu Gv đàn giai điệu cho Hs hát toàn bài 61 Giáo án Ăm nhạc 9 Nguyỉn Thị Lệ Giang Gv chia nhóm Hs hát nối toàn bài Chia Hs thành 4 nhóm luyện tập Hs luyện tập Gv chỉ định - Gọi một vài nhóm trình bày bài hát Gv sửa sai nếu có Hs trình bày Gv điều khiển Mở đầu đoạn ghi sẵn ở đĩa nhạc bắt nhịp chỉ huy cho Hs hát 2-3 lần Hs hát theo sự chỉ huy của Gv Gv hướng dẫn Hát kết hợp vỗ tay theo nhịp theo phách Hs thực hiện Gv điều khiển Cho Hs đứng lên mở phần đệm ở đĩa nhạc bắt nhịp chỉ huy Hs hát kết hợp vận động tại chỗ nhịp nhàng theo giai điệu của bài Hs hát kết hợp vận động theo nhịp Gv chỉ định Gọi một số Hs trình bày bài hát Gv nhận xét Hs trình bày Gv hướng dẫn Hướng dẫn Hs hát theo kiểu xướng và xô - Hs thực hiện Gv điều khiển - Chọn Hs có giọng tốt hát phần xướng còn lại hát phần xô. Xương Kéo lên thuyền. câu ca Xô Hò ơ Xướng Biển khơi thân thiết với ta. Xô Khoan hỡi khoan hò . - Hs thực hiện Gv điều khiển - Mở phần đệm ghi sẵn ở đàn bắt nhịp và chỉ huy cho Hs thể hiện bài hát Lí kéo chài có phần xướng và xô -Hs hát hoà giọng 62 Giáo án Ăm nhạc 9 Nguyỉn Thị Lệ Giang - Gọi Hs nam hát lĩnh xướng Hs nữ hò. Đổi

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.