TAILIEUCHUNG - Giáo án âm nhạc 9 - trường THCS Phan Tây Hồ part 6

- Học thuộc bài hát nối vòng tay lớn, tập thể hiện sắc thái tình cảm khác nhau trong bài hát. - Ôn TĐN số 3, tập đọc gam pha trưởng. Hát lời tập đpọc nhạc só ba. - Biết thêm một nhạc sỹ nổi tiếng của nước của nước ta. Nhạc sỹ Nguyễn Văn Tý và nghe một nhac phẩm của ông. II. Giáo viên chuẩn bị: - Bảng phụ bài TĐN số 3. - Đĩa nhạc và máy nghe. - Sưu tầm một số bài hát nổi tiếng của nhạc sỹ Nguyễn Văn Tý. . | Giáo án Ăm nhạc 9 Nguyỉn Thị Lệ Giang Thứ 3 ngày 30 tháng 3 năm 2010 Tiết 11 Ôn tập bài hát NỐI VÒNG TAY LỚN Ôn tập đọc nhạc TĐN SỐ 3. Âm nhạc thường thức NHẠC SỸ NGUYỄN VÃN TÝ VÀ BÀI HÁT MẸ YÊU CON 51 Giáo án Ăm nhạc 9 I. Mục tiêu Nguyỉn Thị Lệ Giang - Học thuộc bài hát nối vòng tay lớn tập thể hiện sắc thái tình cảm khác nhau trong bài hát. - Ôn TĐN số 3 tập đọc gam pha trưởng. Hát lời tập đpọc nhạc só ba. - Biết thêm một nhạc sỹ nổi tiếng của nước của nước ta. Nhạc sỹ Nguyễn Văn Tý và nghe một nhac phẩm của ông. II. Giáo viên chuẩn bị - Bảng phụ bài TĐN số 3. - Đĩa nhạc và máy nghe. - Sưu tầm một số bài hát nổi tiếng của nhạc sỹ Nguyễn Văn Tý. - Đàn phím điện tử. III. Tiến trình dạy học Hoạt động của GV Nội dung Hoạt động của Hs 1 Ổn định tổ chức Gv kiểm tra sĩ Lớp trưởng báo số 2 Bài cũ cáo Gv hỏi Thế nào gọi là giọng pha trưởng Viết cấu tạo giọng pha trưởng Gv nhận xét- xếp loại. - Hs trả lời 52 Giáo án Ăm nhạc 9 Nguyỉn Thị Lệ Giang 3 Nôi dung bài Gv ghi lên bảng Nội dung 1 Ôn tập bài Nối vòng tay lớn - Hs ghi bài Gv đàn - Đàn bất kỳ một câu hát trong bài Nối vòng tay lớn cho Hs nghe và nhận biết câu hát đó - Hs nghe nhận biết và hát Gv điều khiển - Cho Hs nghe bài hát Nối vòng tay lớn qua đĩa nhạc 1 lần - Hs nghe hát thầm Gv điều khiển và hướng dẫn - Mở phần đệm ghi sẵn ở đàn bắt nhịp chỉ huy cho Hs hát bài 2 lần. Khi hát Gv hướng dẫn Hs hát diễn tả sắc thái khác nhau ở đoạn a và b. - Hs hát tho sự chỉ huy của Gv Gv chia tốp - Chia Hs thành 2 tốp tập hát theo hình thức đồng ca. - Hs thực hiện Gv hướng dẫn Tập 1 Chọn 1 Hs có giọng hát tốt hát lĩnh xướng ở đoạn a. Sau đó cả tốp hát đồng ca ở đoạn b. - Hs tập hát đồng ca Tập 2 Thực hiện hát đồng ca có lĩnh xưỡng như tốp 1. Gv chỉ huy. Gv điều khiển - Mở phần đệm ghi sẵn ở đàn nhịp chỉ huy cho Hs hát bài Nối vòng tay lớn kết hợp gô đệm với hai âm sắc. Hs hát và gô đệm Gv chỉ định - Gọi 1 vài Hs biểu diễn bài hát. Gv nhận xét xếp loại. - Hs trình bày .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.