TAILIEUCHUNG - Map-based Mobile Services Design,Interacton and Usability Phần 4

Điện thoại di động là thiết bị viễn thông liên lạc có thể sử dụng trong không gian rộng, phụ thuộc vào nơi phủ sóng của nhà cung cấp dịch vụ. Chất lượng sóng phụ thuộc vào thiết bị mạng và phần nào địa hình nơi sử dụng máy chứ ít khi bị giới hạn về không gian. Tại thời kỳ phát triển hiện nay điện thoại di động là một thiết bị không thể thiếu trong cuộc sống. | 100 Malisa Ana PLESA William CARTWRIGHT Strongly Disagree Disagree Undecided Agree Strongly Agree 4. I did not favour the non-realistic map. Strongly Disagree Disagree Undecided Agree Strongly Agree 5. The non-realistic map was more aesthetically pleasing. Strongly Disagree Disagree Undecided Agree Strongly Agree Using the following rating scales please circle the number nearest the term that most closely matches your feeling about the non-realistic map Unclear 3 . . . 2 . . . 1 . . . 0 . . . 1 . . . 2 . . . 3 . . . Clear Useless 3 . . . 2 . . . 0 . . . 1 . . . 2 . . . 3 . . . Useful Unusable . 3 . . . 2 . . . 1 . . . 0 . . . 1 . . . 2 . . . 3 . . . Usable Non-Functional . . 3 . . . 2 . . 1 . . . 0 . . 1 . . . 2 . . 3 . . Functional Appealing . 3 . . . 2 . . . 1 . . . 0 . . . 1 . . . 2 . . . 3 . . . Unappealing Illegible . 3 . . . 2 . . 0 . . 2 . . 3 . . Legible Inappropriate . . . 3 . . . 2 . . 1 . . . 0 . . . 1 . . . 2 . . . 3 . . Appropriate Conventional. . . . 3 . . . 2 . . . 0 . . . 1 . . . 2 . . . 3 . . . Innovative I like 3 . . . 2 . . . 0 . . . 2 . . . 3 . . . I dislike Part B Please indicate your level of agreement with the following statements regarding the realistic map 1. The realistic map was easier to use. Strongly Disagree Disagree Undecided Agree Strongly Agree 2. The realistic map appeared to be cluttered. Strongly Disagree Disagree Undecided Agree Strongly Agree 3. I preferred the realistic map. Strongly Disagree Disagree Undecided Agree Strongly Agree 4. The realistic map did not provide the most useful information. Strongly Disagree Disagree Undecided Agree Strongly Agree 5 Evaluating the Effectiveness of Non-Realistic 3D Maps for Navigation 101 5. I did not think the realistic map was suitable for viewing on a small screen. Strongly Disagree Disagree Undecided DAgree Strongly Agree Using the following rating scales please circle the number nearest the term that most closely matches your feeling about the realistic map Unclear . 3 . . . 2 . . .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.