TAILIEUCHUNG - Quyết định số 635/2004/QĐ-BTM

Quyết định số 635/2004/QĐ-BTM về việc ủy quyền Ban quản lý khu công nghiệp tỉnh Thái Bình quản lý hoạt động xuất nhập khẩu và hoạt động thương mại của các doanh nghiệp khu công nghiệp do Bộ Thương mại ban hành | BỘ THƯƠNG MẠI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 635 2004 QĐ-BTM Hà Nội ngày 24 tháng 05 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH ỦY QUYỀN BAN QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH THÁI BÌNH QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU VÀ HOẠTĐỘNG THƯƠNG MẠI CỦA CÁC DOANH NGHIỆP KHU CÔNG NGHIỆP BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI Căn cứ Nghị định số 29 2004 NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ về chức năng nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Thương mại Căn cứ Quy chế Khu công nghiệp Khu chế xuất Khu công nghệ cao ban hành kèm theo Nghị định số 36 CP ngày 24 tháng 04 năm 1997 của Chính phủ Căn cứ Quyết định số 15 2004 QĐ-TTg ngày 29 01 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Thái Bình Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình tại Công văn số 642 UB-TM ngày 05 05 2004 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ủy quyền cho Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Thái Bình sau đây gọi tắt là Ban quản lý quản lý hoạt động xuất nhập khẩu và hoạt động thương mại đối với các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp tỉnh Thái Bình. Điều 2. Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Thái Bình xét duyệt kế hoạch nhập khẩu và quản lý hoạt động thương mại của các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp theo nội dung sau 1. Về hoạt động xuất nhập khẩu a Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài . Ban quản lý xét duyệt kế hoạch nhập khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các bên hợp doanh trên cơ sở hợp đồng hợp tác kinh doanh đầu tư trong các khu công nghiệp tỉnh Thái Bình bảo đảm thực hiện đúng Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ngày 12 11 1996 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ngày 19 06 2000 Nghị định số 24 2000 NĐ-CP ngày 31 07 2000 và Nghị định số 27 2003 NĐ-CP ngày 19 03 2003 của Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan phù hợp với Giấy phép đầu tư Giấy phép kinh doanh Giải trình Kinh tế kỹ thuật thiết kế kỹ thuật và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến quản lý điều hành xuất nhập

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.