TAILIEUCHUNG - Quyết định số 132/2003/QĐ-TTg

Quyết định số 132/2003/QĐ-TTg về việc phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây giai đoạn 2002 - 2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Số 132 2003 QĐ-TTG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 30 tháng 01 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN TỔNG THỂ SẮP XẾP ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRỰC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TÂY GIAI ĐOẠN 2002 - 2005 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Căn cứ Quyết định số 58 2002 QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước và Tổng công ty nhà nước Xét đề nghị của ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây ý kiến của các Bộ Kế hoạch và Đầu tư Tài chính Lao động - Thương binh và Xã hội Nội vụ và kết luận của Hội đồng thẩm định tại cuộc họp ngày 23 tháng 12 năm 2002 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây giai đoạn 2002 - 2005 như phụ lục kèm theo. Điều 2. Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc theo đúng nội dung và tiến độ đã được duyệt. Trường hợp điều chỉnh bổ sung phải được sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ. Điều 3. Bộ Tài chính Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bộ Nội vụ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các Bộ địa phương liên quan có trách nhiệm phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây trong việc thực hiện Phương án. Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chịu trách nhiệm đôn đốc hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này . . Nơi nhận - Thủ tướng các Phó Thủ tướng Chính phủ - Ban Kinh tế Trung ương - Các Bộ Kế hoạch và Đầu tư Tài chính Lao động - Thương binh và Xã hội Nội vụ Công nghiệp - ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - VpCP BTCN PCN Nguyễn Minh Thông các Vụ TH KTQĐ ĐP1 Công báo -Lưu ĐMDN 4b VT. TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÓ THỦ TƯỚNG Nguyễn Tấn Dũng .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.